IROP, výzva č. 71: DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE − INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované kraji
 • Organizace zřizované obcemi
 • Organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
 • Organizace zakládané kraji
 • Organizace zakládané obcemi
 • Organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve
 • Církevní organizace
 • Obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
 • Další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel musí být v době podání žádosti o podporu poskytovatelem zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění.

Jaké je místo realizace projektu?

Území Místní akční skupiny (MAS) vymezené ve schválené strategii CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj). Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.

Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 40 mil. Kč

Jaký je podíl žadatele na dotaci?

 • Evropský fond pro regionální rozvoj: 95 %
 • Příjemce: 5 %

Na co lze získat dotaci?

Podporován bude nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a vybavení za účelem podpory komunitní deinstitucionalizované péče o duševně nemocné.

HLAVNÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY PROJEKTU (85 % celkových způsobilých výdajů projektu)

A) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče

 • Centra duševního zdraví (finanční limit – 30 mil. Kč)
 • Stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby (finanční limit – 5 mil. Kč)
 • Psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí (finanční limit – 5 mil. Kč)

Podporovanou aktivitou je rovněž pořízení a modernizace přímo souvisejícího přístrojového vybavení, věcného vybavení, nábytku, zdravotnických prostředků, technologií včetně informačních technologií.

B) Vybavení mobilních komunitních týmů

 • Podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů (finanční limit – 5 mil. Kč)

Podporovanou aktivitou je pořízení dopravních prostředků pro poskytování služeb v terénu a výdaje na informační technologie (hardware a software) pro poskytování služeb v komunitě.

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU (15 % celkových způsobilých výdajů projektu)

 • Zpracování související stavební dokumentace, EIA.
 • Zabezpečení výstavby (autorský dozor, technický dozor investora, BOZP).
 • Pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budov.
 • Úpravy zeleně a venkovního prostranství v rámci areálu poskytovatele psychiatrické péče.
 • Parkovací místa určená pro automobily.
 • Demolice objektů, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu.
 • Instruktáž personálu podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.
 • Povinná publicita projektu.

Jaký je termín předkládání žádostí?  5. 4. 2017 – 31. 12.2019

 • MAS vyhlásí výzvu k předkládání projektových žádostí o podporu po schválení integrované strategie CLLD a po vyhlášení výzvy ŘO IROP na podporu integrovaných projektů CLLD.
 • Vyhlášení výzvy je zveřejněno minimálně na webové stránce MAS a na webových stránkách programu www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP.
 • MAS může v souladu se schválenou strategií upravit podmínky výzvy oproti výzvě ŘO IROP:
  • zúžit okruh podporovaných aktivit,
  • zúžit okruh oprávněných žadatelů,
  • stanovit limit celkových způsobilých výdajů,
  • zkrátit délku realizace projektu,
  • stanovit jinou min. a max. výši celkových způsobilých výdajů na jeden projekt,
  • omezit území realizace projektu,
  • MAS může také ve své výzvě stanovit další povinné přílohy žádosti o podporu oproti výzvě ŘO IROP nebo rozšířit obsah Podkladů pro hodnocení uvedených v příloze č. 4.

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronické žádosti prostřednictvím MS2014+
 • Nutnost mít elektronický podpis nebo zmocnit jinou osobu
 • Zajistit povinné přílohy, pokud jsou pro projekt relevantní:
  • Plná moc
  • Zadávací a výběrová řízení
  • Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení
  • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
  • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
  • Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
  • Podklady pro hodnocení projektu
  • Položkový rozpočet stavby
  • Oprávnění nebo registrace k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění
  • Stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky
  • Vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
  • Vyjádření zaměstnanecké zdravotní pojišťovny
  • Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Jak je to s časovou uznatelností nákladů?

 • Lze uznat náklady zpětně od 1. 1. 2014. Projekt ale nesmí skončit před podáním žádosti. Realizace projektu max. do 30. 6. 2023.