OPZ, výzva č. 20: ROZVOJ DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – EU podíl 82,38 %, státní rozpočet 17,62 %, vlastní podíl 0 %
 • Fond dalšího vzdělávání – EU podíl 82,38 %, státní rozpočet 17,62 %, vlastní podíl 0 %
 • Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – EU podíl 82,38 %, státní rozpočet 17,62 %, vlastní podíl 0 %

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt 10 mil. Kč s DPH
 • Maximální dotace na projekt 500 mil. Kč s DPH

Na co lze získat dotaci?

 • Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu dalšího vzdělávání a podporu spolupráce relevantních aktérů působících v oblasti dalšího vzdělávání
 • Provazování systémů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, finanční podporu pro účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality do vzdělávacího procesu
 • Tvorba a kontinuální provádění systému krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých analýz a prognóz kvalifikačních potřeb na trhu práce, produkce konkrétních informačních produktů dle potřeb jednotlivých uživatelů
 • Realizace systémového kariérového poradenství v celoživotní perspektivě, zejména na základě profilace uchazečů dle vzdálenosti od trhu práce, včetně informačních a poradenských systémů podporujících volbu povolání, vyhledávání zaměstnání s cílem dosažení souladu mezi požadavky trhu práce a kvalifikací nabízené pracovní síly, podpory nástrojů pro párování potřeb trhu práce a nabízené pracovní síly.
 • Podpora technického a přírodovědného vzdělávání z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce a s ohledem na Průmysl 4.0

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 5. 5. 2016 – 1. 3. 2021