Kdo je oprávněný žadatel?

  • Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady obcí, obecní úřady vykonávající působnost stavebního úřadu, v případě statutárních měst magistráty či úřady městských částí, vykonávají-li působnost stavebního úřadu.
  • Krajské úřady
  • Ministerstvo obrany
  • Ministerstvo vnitra
  • Ministerstvo spravedlnosti

Jaká je výše podpory?

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 5 500 000 Kč včetně DPH

Na co lze získat dotaci?

Z výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na zajištění nezbytného IT vybavení pro fungování nové struktury stavebních úřadů.

Podpořen bude nákup standardizovaných balíčků IT vybavení vyšší kvality prostřednictvím centrální veřejné zakázky. Počet balíčků IT techniky, které bude konkrétní příjemce oprávněn v rámci podpory pořídit, byl určen na základě údajů, které úřady uvedly v dotazníkovém šetření ze srpna a září 2023 podle metodiky, která je uvedena v příloze č. 1. výzvy.

Jak získat dotaci?

  • Podání elektronicky přes MS2014+
  • Nutnost mít elektronický podpis
  • Zajistit VŠECHNY požadované přílohy:
    • Plná moc od statutárního zástupce žadatele k podání a administraci žádosti (příloha č. 1 pravidel pro žadatele a příjemce),
    • Plná moc od statutárního zástupce žadatele k uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s Ministerstvem financí (příloha č. 2 Pravidel pro žadatele a příjemce),
    • Popis projektu (příloha č. 3 Pravidel pro žadatele a příjemce).

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 29. 9. 2024, 14:00