Whistleblowing – Ochrana oznamovatelů

Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také Směrnice) přináší organizacím v soukromém i veřejném sektoru nové povinnosti, především zavedení tzv. vnitřního oznamovacího systému a ochrany osob, které oznámí porušení práva Unie, o kterém se dozví, před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele.

Členské státy EU mají povinnost Směrnici implementovat národní legislativou do 17. prosince 2021, návrh Zákona o ochraně oznamovatelů (dále také ZoOO) počítá s přechodným obdobím do 31. března 2022, kdy je povinný subjekt povinen vnitřní oznamovací systém a postupy pro oznamování a přijímání následných opatření zavést. Návrh zákona o ochraně oznamovatelů byl schválen vládou ČR a v současné době probíhá jeho projednávání Parlamentem ČR.

Oznamovatel je ten, kdo upozorní na nezákonné, neetické, či korupční praktiky uvnitř organizace.

Povinným subjektem podle § 8 odst. 1 návrhu Zákona o ochraně oznamovatelů jsou:

 • veřejní zadavatelé podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek (s výjimkou obce s méně než 5 000 obyvateli, nejedná-li se o obec s rozšířenou působností);
 • zaměstnavatelé, kteří v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnávali v průměru nejméně 25 zaměstnanců; a
 • další subjekty uvedené v § 8 odst. 1 ZoOO.

§ 8 odst. 2 návrhu Zákona o ochraně oznamovatelů stanoví, že povinný subjekt může vedením vnitřního oznamovacího systému pověřit třetí osobu.

§ 8 odst. 3 návrhu Zákona o ochraně oznamovatelů dále stanoví, že povinné subjekty, které v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnávaly v průměru nejvíce 249 zaměstnanců, mohou vnitřní oznamovací systém sdílet.

Všechny povinné subjekty mají zřídit tzv. interní oznamovací systém, který tzv. oznamovatelům (jejich zaměstnancům, externím spolupracovníkům či pracovníkům jejich dodavatelů) umožní podávat důvěrná oznámení o možném porušení práva a určit příslušnou osobu (tzv. prošetřovatele), která by měla přijímat a posuzovat důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Celý systém ochrany oznamovatelů pak musí zajistit důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů.

Povinný subjekt musí určit a zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup kontaktní údaje příslušné osoby (prošetřovatele), její telefonní číslo a e-mailovou adresu, adresu pro doručování, umožnit oznamovateli podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně i ústně a na jeho žádost i osobně.

Pravidla upravující oznamování i oznamovací postupy by měla být jasná, dostupná a srozumitelná. Měla by oznamovatelům umožňovat podat oznámení důvěrně nebo anonymně a anonymitu si uchovat (pokud se jí oznamovatel výslovně nevzdá). Dále by měla garantovat důkladné, včasné a nezávislé prošetření podaných oznámení a měla by obsahovat transparentní, vynutitelné a časově odpovídající mechanismy řešící stížnosti oznamovatelů na odvetná opatření (včetně nastavení postupů vedoucích k potrestání těch, kdo odvetná opatření iniciovali). Vnitřní oznamovací mechanismy musí být nastaveny tak, aby z nich vyplýval jasný postup, odpovědnosti a pravidla. Oznamovatel musí ještě před podáním oznámení vědět, jaká oznámení jsou relevantní a co se s oznámením bude dít.

Nedodržování pravidel ochrany oznamovatelů může vést, kromě neplatnosti některých jednání, též k uložení pokuty. Postihován by měl být ten, kdo brání oznámení, přijme odvetné opatření nebo poruší povinnost zachovávat důvěrnost získaných informací. Na druhé straně může být pokutován i ten, kdo vědomě oznámí či zveřejní nepravdivé informace.

Pokud instituce nezavede procesy pro ochranu oznamovatelů nebo podnikne odvetné opatření proti oznamovateli, je vystavena pokutě až do výše 1 milionu korun nebo 5 % z čistého obratu za poslední účetní období.

Nabídka na zavedení systému ochrany oznamovatelů a zajištění role prošetřovatele.

Společnost Equica, a.s. zajistí:

  • plnění role prošetřovatele oznámení,
  • návrh a nastavení procesu ochrany oznamovatelů, včetně odpovídající interní dokumentace,
  • zpracování povinně zveřejněných informací pro oznamovatele,
  • zprovoznění elektronického nástroje pro učinění anonymních podání oznamovatelem,
  • přijímání (elektronické, písemné, osobní) podání oznamovatele a jejich prošetření (v součinnosti s odpovědnými pracovníky povinného subjektu) při zajištění, že se s oznámením budou seznamovat jen příslušné osoby a bude dodržen zákaz poskytovat údaje,
  • řádné posouzení důvodnosti oznámení a informování oznamovatele o přijetí oznámení a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení,
  • zajištění, aby vůči oznamovatelům nebyla v souvislosti s oznámením podniknuta jakákoliv forma odvetného opatření,
  • zpracování vhodného opatření k nápravě,
  • vedení evidence údajů o přijatých oznámeních a archivace oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (v elektronické podobě) po dobu 5 let od jeho přijetí,
  • školení a interní osvětu ve vztahu k možnostem oznamování.

Kontaktujte násEva Lipovská
Tel: 724 101 222