Whistleblowing – Ochrana oznamovatelů

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také Směrnice (EU) 2019/1937) přináší organizacím v soukromém i veřejném sektoru nové povinnosti, a to především zavedení tzv. vnitřního oznamovacího systému a ochrany osob, které oznamují porušení práva Unie, před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele.

Návrh českého zákona o ochraně oznamovatelů zaváděl přechodné období pro implementaci do 31. března 2022. Jelikož tento zákon bohužel nebude v původně plánovaném termínu přijat, nastává povinnost zavedení tzv. vnitřního oznamovacího systému v termínu stanoveném Směrnicí (EU) 2019/1937, tedy do 17. prosince 2021, a to pro státní orgány, orgány územních samosprávných celků (orgány krajů a obcí s více než 10.000 obyvateli) a další veřejné instituce.

Ministerstvo spravedlnosti vydalo Metodiku k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (viz https://justice.cz/documents/12681/0/Metodika+k+p%C5%99%C3%ADm%C3%A9+aplikovatelnosti+sm%C4%9Brnice+Evropsk%C3%A9ho+parlamentu+a+Rady/07fa268b-fd71-4b88-9945-0a7443d6dbfa).

Oznamovatel (Whistleblower) je fyzická osoba (zaměstnanec povinného subjektu, osoba pracující na dohodu, spolupracující OSVČ, zaměstnanec dodavatele povinného subjektu atd.) činící oznámení dle Směrnice (EU) 2019/1937, která se před výkonem, při výkonu nebo po výkonu své pracovní činnosti dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí (EU) 2019/1937.

Dle Směrnice (EU) 2019/1937 má Oznamovatel možnost podat oznámení prostřednictvím:

 • Vnitřního oznamovacího systému (systému povinného subjektu).
 • Externího oznamovacího systému (systému Ministerstva spravedlnosti).
 • Uveřejněním (v případě, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a externího oznamovacího systému).
 • Případně oznámení podat přímo příslušným orgánům veřejné moci (policejní orgán, orgán správního trestání).

Prošetřovatel (Příslušná osoba) je osoba určená povinným subjektem (zaměstnanec nebo externí osoba), která přijímá, přezkoumává a posuzuje důvodnost oznámení a navrhuje nápravná opatření v návaznosti na podané oznámení.

Povinné subjekty jsou subjekty mající dle Směrnice (EU) 2019/1937 povinnost zavést vnitřní oznamovací systém, tj.:

 • Státní orgány – služební úřady dle zákona o státní službě mají vnitřní oznamovací systém již zaveden, je ale potřeba provést modifikaci dle požadavků Směrnice EU.
 • Orgány územních samosprávných celků – orgány krajů a obcí s více než 10.000 obyvateli (obce mohou vnitřní oznamovací systém sdílet, zejména v rámci DSO).
 • Veřejné instituce – např. VZP, veřejné vysoké školy, ČEZ, STK atd.

Všechny definované povinné subjekty mají povinnost zřídit tzv. interní oznamovací systém, který Oznamovatelům umožní podávat důvěrná oznámení o možném porušení práva a určit Příslušnou osobu (tzv. Prošetřovatele), která by měla přijímat a posuzovat důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Celý systém ochrany oznamovatelů pak musí zajistit důvěrnost poskytnutých informací, ochranu totožnosti oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů.

Povinný subjekt musí určit a zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup kontaktní údaje Příslušné osoby (Prošetřovatele), její telefonní číslo, e-mailovou adresu a adresu pro doručování, umožnit Oznamovateli podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně i ústně a na jeho žádost i osobně.

Pravidla upravující oznamování i oznamovací postupy by měla být jasná, dostupná a srozumitelná. Měla by Oznamovatelům umožňovat podat oznámení důvěrně nebo anonymně a anonymitu si uchovat (pokud se jí Oznamovatel výslovně nevzdá). Dále by měla garantovat důkladné, včasné a nezávislé prošetření podaných oznámení a měla by obsahovat transparentní, vynutitelné a časově odpovídající mechanismy řešící stížnosti Oznamovatelů na odvetná opatření (včetně nastavení postupů vedoucích k potrestání těch, kdo odvetná opatření iniciovali). Vnitřní oznamovací mechanismy musí být nastaveny tak, aby z nich vyplýval jasný postup, odpovědnosti a pravidla. Oznamovatel musí ještě před podáním oznámení vědět, jaká oznámení jsou relevantní a co se s oznámením bude dít.

Nabídka na zavedení systému ochrany oznamovatelů a zajištění role Prošetřovatele.

Společnost Equica, a.s. zajistí:

 • Zhodnocení současného stavu a reálných možností organizace v oblasti zajištění ochrany Oznamovatelů.
 • Zpracování návrhu a nastavení procesu ochrany Oznamovatelů, včetně odpovídající interní dokumentace.
 • Zpracování povinně zveřejněných informací pro Oznamovatele.
 • Školení a interní osvěta ve vztahu k možnostem oznamování.
 • Zprovoznění / nastavení a správa vhodného elektronického nástroje sloužícího jako vnitřní oznamovací kanál organizace.
 • Plnění role Prošetřovatele oznámení:
  • Přijímání oznámení (elektronické, písemné, osobní) prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému organizace.
  • Řádné posuzování důvodnosti oznámení učiněných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému organizace.
  • Řešení přijatých oznámení – návrh vhodných opatření vedoucích k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.
  • Informování Oznamovatele o přijetí oznámení a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení.
  • Bránění odvetným opatřením vůči Oznamovatelům.
  • Kontrola způsobu řešení zjištěných porušení pravidel.
  • Vedení a správa evidence přijatých oznámení a způsobu jejich řešení.
  • Zajištění archivace přijatých oznámení a způsobu jejich řešení.

Kontaktujte násEva Lipovská
Tel: 724 101 222