Akreditovaný vzdělávací kurz Ochrana osobních údajů podle nařízení GDPR

(AK/PV 641/2017, AK/VE 337/2017)

Typ vzdělávacího programu:

 • Průběžné vzdělávání (podle § 20 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků)
 • Průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky (podle § 20 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků)

Náš vzdělávací program Ochrana osobních údajů podle nařízení GDPR zaštiťuje nejen nutnou sumu teoretických informací, ale přináší zejména praktické poznatky z desítek měst a obcí, ve kterých jsme poskytovali výkonnou podporu při zavedení Nařízení GDPR a reálné zkušenosti z plnění role Pověřence pro ochranu osobních údajů v nejrůznějších organizacích místní samosprávy.

Společnost Equica, a.s. v rámci svého vzdělávacího programu věnuje pozornost základním aspektům ochrany osobních údajů a přípravě a rozvoji systému ochrany osobních údajů územně samosprávných celků a zaměřuje se na orientaci jejich úředníků v této problematice.

Vzdělávací kurz v rozsahu 8 h je určen pro vedoucí úřadu, vedoucí úředníky a úředníky, kteří nakládají s osobními údaji při výkonu a správě svých agend.
Z tohoto důvodu je zvolena interaktivní forma vzdělávání, kdy na základě několika praktických příkladů jsou jednoduchým způsobem vysvětlovány základy problematiky ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR a jejich aplikace tak, aby si je účastníci zapamatovali, pochopili je a uměli je používat v praxi.

Důraz je věnován především i praktickým postupům implementace procesů nakládání s osobními údaji v územně samosprávném celku. Vzdělávací program rovněž seznamuje jeho účastníky s povinnostmi Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer – DPO) a odpovědností všech zaměstnanců podle Nařízení GDPR.

Pozornost je také věnována právům subjektů údajů a pravidlům pro jejich naplnění ze strany územně samosprávných celků.

Díky bohatým zkušenostem společnosti Equica, a.s. při zavádění systému ochrany osobních údajů v územně samosprávných celcích a aktivního plnění role Pověřence pro ochranu osobních údajů, je školení doplněno o velké množství konkrétních praktických ukázek a cvičení.

Po absolvování vzdělávacího programu je účastník schopen:

 • Pracovat se základní terminologií z oblasti ochrany osobních údajů a Nařízení GDPR
 • Rozumět principům ochrany osobních údajů a Nařízení GDPR
 • Orientovat se v právním rámci ochrany osobních údajů a Nařízení GDPR a vykonávat svěřenou agendu v souladu s ním
 • Orientovat se v nástrojích organizačního a technického zabezpečení osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR
 • Zajistit naplnění práv subjektů údajů v souladu s povinnostmi dle Nařízení GDPR

Členění 8 h vzdělávacího programu Ochrana osobních údajů podle nařízení GDPR:

 • Úvod do problematiky ochrany osobních údajů a Nařízení GDPR
 • Konkretizace omezení účelem zpracovávání, minimalizace zpracovávaných osobních údajů a omezení uložení zpracovávaných osobních údajů
 • Korektnost a transparentnost procesu zpracovávání osobních údajů
 • Integrita a důvěrnost zpracovávaných osobních údajů
 • Odpovědnost a nové nástroje ochrany osobních údajů
 • Definice práv subjektů údajů a způsoby jejich naplňování
 • Implementace Nařízení GDPR v územně samosprávném celku

V každé části budou prezentovány praktické ukázky a příklady dobré praxe, včetně doporučených vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR.

V případě zájmu o nabízené vzdělávání nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…