IROP, výzva č. 1 VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Kraje
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy

Podíl financování: EU podíl 85 %; státní rozpočet 5 % (kraje a organizace zřizované kraji), 0 % (organizace zakládané kraji); vlastní podíl 10 % (kraje a organizace zřizované kraji), 15 % (organizace zakládané kraji).

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt 5 mil. Kč s DPH
 • Maximální dotace na projekt není stanovena

Na co lze získat dotaci?

 • HLAVNÍ AKTIVITY – musí tvořit min. 85 % výdajů projektu
  • rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků III. třídy, které plní funkci silnic vyšší třídy, včetně budování obchvatů sídel, technického zhodnocení a výstavby mostů, zklidnění průtahů a výstavby okružních křižovatek
  • doplňkově realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. protihlukové stěny a valy, objekty pro zajištění průchodnosti komunikací pro volně žijící živočichy, migrační zábrany, výsadba doprovodné zeleně) a prvků sloužících ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu (např. veřejné osvětlení v místech přechodů pro chodce, senzory a aktivní prvky inteligentních dopravních systémů) vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě vybraného úseku řešené pozemní komunikace
 • VEDLEJŠÍ AKTIVITY – mohou tvořit max. 15 % výdajů projektu
  • Vedlejší podporované aktivity jsou nezbytné k realizaci staveb, zejména realizace vyvolaných investic, zpracování projektových dokumentací, výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu a provádění inženýrské činnosti ve výstavbě.

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis
 • Zajistit VŠECHNY požadované přílohy:
  • Plná moc nebo usnesení krajského zastupitelstva
  • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
  • Výpis z rejstříku trestů
  • Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
  • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
  • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
  • Položkový rozpočet stavby
  • Studie proveditelnosti
  • Doklady k výkupu nemovitostí
  • Seznam objednávek – přímých nákupů
  • Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 21. 9. 2015 – 31. 3. 2017