IROP, výzva č. 2 ÚZEMNÍ PLÁNY

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Obce s rozšířenou působností – EU podíl 85 %, státní rozpočet 5 %, vlastní podíl 10 %

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt 450 tis. Kč s DPH (územní plán); 250 tis. Kč s DPH (změna územního plánu)
 • Maximální dotace na projekt není stanovena

Na co lze získat dotaci?

 • Zpracování územních plánů
 • Zpracování změn územních plánů:
  • týká se územních plánů, vydaných po 1. 1. 2007
  • nutnost změny územního plánu vyplývá z územní studie, zaměřené na veřejnou infrastrukturu nebo na řešení krajiny
  • tato územní studie musí být vložena v Evidenci územně plánovací činnosti nejdříve s datem záznamu 1. 1. 2007
  • žadatel uvede v příloze Podklady pro hodnocení žádosti o podporu, kde je územní studie zveřejněna a z kterých kapitol územní studie vyplývá nutnost změny územního plánu

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis
 • Zajistit VŠECHNY požadované přílohy:

Pro projekty na zpracování územního plánu:

 • Plná moc
 • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Smlouva s dodavateli
 • Podklady pro hodnocení žádosti o podporu
 • Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání územního plánu
 • Zadání územního plánu
 • Seznam objednávek – přímých nákupů

Pro projekty na změnu územního plánu

 • Plná moc
 • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Smlouva s dodavateli
 • Podklady pro hodnocení žádosti o podporu
 • Výpis z usnesení zastupitelstva o schválení zadání změny územního plánu, nebo o schválení zprávy o uplatňování územního plánu
 • Zadání změny územního plánu nebo schválená zpráva o uplatňování územního plánu, která obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu
 • Seznam objednávek – přímých nákupů

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 14. 9. 2015 – 31. 3. 2017