IROP, výzva č. 27 VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÁ STŘEDISKA IZS

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
 • Hasičské záchranné sbory krajů
 • Záchranný útvar HZS ČR
 • Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR
 • Krajská ředitelství Policie ČR
 • Kraje (kromě hl. města Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů
 • Organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt 1 mil. Kč s DPH
 • Maximální dotace na projekt 400 mil. Kč s DPH

Na co lze získat dotaci?

 • HLAVNÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY – musí tvořit min. 85 % výdajů projektu
  • ​stavba nových objektů
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávajících objektů
  • pořízení technologií, pořízení simulačních technologií, technického a technologického vybavení nezbytného pro výuku a odbornou přípravu, výukového SW a výcvikových a školicích pomůcek

Hlavní aktivity projektu musí být v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) (Krajských zdravotnických záchranných služeb) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020.“

 • VEDLEJŠÍ AKTIVITY – mohou tvořit max. 15 % výdajů projektu
  • ​zpracování projektové dokumentace
  • zpracování studie proveditelnosti nebo její části
  • zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení
  • povinná publicita projektu
  • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor)
  • nákup pozemků
  • demolice objektů, jejich odstranění souvisí s realizací projektu

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis
 • Zajistit VŠECHNY požadované přílohy:
  • Plná moc
  • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
  • Doklady o právní subjektivitě žadatele
  • Výpis z rejstříku trestů
  • Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení
  • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
  • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
  • Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
  • Položkový rozpočet stavby
  • Studie proveditelnosti
  • Seznam objednávek – přímých nákupů
  • Průzkum trhu

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 15. 4. 2016 – 31. 1. 2018