IROP, výzva č. 62 DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 nebo zákona č. 258/2000 Sb., v platných zněních
 • Nestátní neziskové organizace
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • Církve
 • Církevní organizace
 • Obchodní společnosti

Jaká je výše podpory?

 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %
 • Státní rozpočet – 15 %

Kraje/obce/dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %
 • Státní rozpočet – 5 %

Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace a obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %
 • Státní rozpočet – 0 %

Na co lze získat dotaci?

Cílem podpory je zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.

Deinstitucionalizace psychiatrických nemocnic znamená:

 • vybavení mobilních týmů
 • zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče (centra duševního zdraví, stacionáře, rozšířené ambulance apod.) a zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče (akutní psychiatrická péče ve všeobecných nemocnicích). Rekonstrukce se týká existující infrastruktury, která bude využívána k poskytování komunitní nebo neinstitucionální v systému psychiatrické péče
 • Pořízení prostor a potřebných stavebních úprav pro poskytování psychiatrické péče v centrech duševního zdraví, v psychiatrických ambulancích a v psychiatrických odděleních nemocnic
 • Vybavení zdravotnickými technologiemi, informačními technologiemi a nábytkem

Podporované aktivity:

Deinstitucionalizace psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.

Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče:

 • Centra duševního zdraví,
 • Stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby,
 • Psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí.

Vybavení mobilních komunitních týmů

 • Podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

Kdo je cílová skupina?

 • Osoby s duševními poruchami a poruchami chování a jejich rodiny

Jaký je termín podání žádosti o podporu? do 15. 7. 2020