OP PIK, Školicí střediska – Výzva II

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Malé, střední a velké podniky;
 • Cílovou skupinou jsou následující právnické osoby: akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, národní podnik, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, státní podnik, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového)

Výše podpory:

 • dotace 500 tis. – 5 mil. Kč (dle pravidla „de minimis“)
 • maximální míra podpory: 50% ZV

Na co lze získat dotaci?

 • výstavba nových školicích center
 • rekonstrukce školicích center
 • pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 • pořízení vzdělávacích programů

Specifika a omezení:

 • skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo hlavního města Prahy
 • místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
 • do způsobilých výdajů lze zahrnout výstavbu/rekonstrukci pouze v případě, kdy je žadatel majitelem rekonstrukcí (výstavbou) dotčených nemovitostí a ploch; v případě provádění stavebních prací v pronajatých prostorech nelze tyto zahrnout mezi způsobilé výdaje projektu
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt

Jaký je termín pro předložení žádosti? 14. 11. 2016 až 14. 2. 2017

Místem realizace projektu je celé území ČR, mimo hlavního města Prahy.