Kdo je oprávněný žadatel?

 • Podnikající fyzická a právnická osoba, která je malým a středním podnikem a splňuje tak definici malého či středního podniku vymezenou v Příloze I. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 40 mil. Kč

Jaký je podíl žadatele na dotaci?

 • Maximální míra podpory na jeden projekt u malých podniků je 45 % způsobilých výdajů.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt u středních podniků je 35 % způsobilých výdajů.

Na co lze získat dotaci?

 • Podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.
 • V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu

Jaké jsou způsobilé výdaje projektu?

 • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů, výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu.
 • Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů z vlastních zdrojů.

Jaký je termín předkládání žádostí?

 • 23. 9. – 16. 12. 2019
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 12. 2022

Jak získat dotaci?

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • Žadatel musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit
 • Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu