OP VVV, výzva č. 22 a č. 23 – PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu
 • Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona

Jaká je výše podpory?

 • Min. 200 tis. Kč
 • Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 tis. Kč + (počet dětí/žáků školy1 x 2 200 Kč). V případě, že součástí právnické osoby je mateřská a základní škola, se částka 200 tis. Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za základní školu, celkem tedy 400 tis. Kč.
 • Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 mil. Kč

Jaký je podíl žadatele na dotaci?

 • Pro tuto výzvu je míra spolufinancování z vlastních zdrojů ze strany žadatele stanovena na 0 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Jaký je způsob financování?

 • Ex-ante (zálohové platby – 60 %, 40 %)

Na co lze získat dotaci?

 • Aktivity pro mateřské školy
  • Personální podpora
   • Školní asistent
   • Školní speciální pedagog
   • Školní psycholog
   • Sociální pedagog
   • Chůva
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
   • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – individuální
   • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – týmový
   • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
   • Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv
   • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  • Usnadňování přechodu dětí z MŠ na ZŠ
   • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
   • Individualizace vzdělávání v MŠ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 • Aktivity pro základní školy
  • Personální podpora
   • Školní asistent
   • Školní speciální pedagog
   • Školní psycholog
   • Sociální pedagog
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
   • CLIL (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) ve výuce na ZŠ
   • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v různé časové dotaci (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring, Inkluze)
   • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
   • Tandemová výuka na ZŠ
   • Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv
   • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
   • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti inkluze
  • Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
   • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
   • Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ
   • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Spolupráce s rodiči žáků ZŠ
   • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Žadatelé – školy samostatně zřízené podle §16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, smí volit pouze následující aktivity dle druhu oprávněného žadatele:

 • Žadatel – speciální ZŠ:
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v různé časové dotaci
  • Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring)
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
 • Žadatel – speciální MŠ:
  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – individuální
  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – týmový
  • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
  • Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Mateřské školy a základní školy samostatně zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nesmí volit aktivity, které nejsou určeny pro tyto žadatele.

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis
 • Doložit povinné přílohy k žádosti o dotaci:
  • Čestné prohlášení o zřízení školy
  • Kalkulačka indikátorů
  • Výstup z dotazníkového šetření MAP

Jaký je termín předkládání žádostí? 23. 6. 2016 – 30. 6. 2017

Jaké je místo realizace projektu? Celé území ČR, včetně hlavního města Prahy