OPZ, výzva č. 074: PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU DĚTSKÝCH SKUPIN PRO PODNIKY A VEŘEJNOST V HL. M. PRAHA

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Obchodní korporace
 • OSVČ
 • Státní podnik
 • Nestátní neziskové organizace
 • Profesní a podnikatelská sdružení
 • Poradenské a vzdělávací instituce
 • Školy a školská zařízení
 • Vysoké školy
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Sociální partneři
 • Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace

Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 942 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 448 606 Kč

Jaká je míra podpory?

 • Organizační složky státu – EU podíl 50 %, státní rozpočet 50 %, vlastní podíl 0 %
 • Příspěvkové organizace státu – EU podíl 50 %, státní rozpočet 50 %, vlastní podíl 0 %
 • Státní vysoké školy – EU podíl 50 %, státní rozpočet 50 %, vlastní podíl 0 %Školy a školská zařízení zřizovaná zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.) – EU podíl 50 %, státní rozpočet 50 %, vlastní podíl 0 %
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení – EU podíl 50 %, státní rozpočet 45 %, vlastní podíl 5 %
 • Veřejné vysoké školy (kromě státních vysokých škol) a výzkumné organizace (dle zákona č. 130/2002 Sb.) – EU podíl 50 %, státní rozpočet 45 %, vlastní podíl 5 %
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (Obecně prospěšné společnosti, Spolky, Ústavy, Církve a náboženské společnosti, Nadace a nadační fondy, Místní akční skupiny, Hospodářská komora, Agrární komora, Svazy, asociace) – EU podíl 50 %, státní rozpočet 50 %, vlastní podíl 0 %
 • Obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení) – EU podíl 50 %, státní rozpočet 0 %, vlastní podíl 50 %
 • Státní podniky – EU podíl 50 %, státní rozpočet 0 %, vlastní podíl 50 %
 • Družstva (družstvo, evropská družstevní společnost) – EU podíl 50 %, státní rozpočet 0 %, vlastní podíl 50 %
 • OSVČ – EU podíl 50 %, státní rozpočet 0 %, vlastní podíl 50 %
 • Profesní komory – EU podíl 50 %, státní rozpočet 0 %, vlastní podíl 50 %

Na co lze získat dotaci?

Výzva podporuje:

a) provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu,

b) vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Žádost lze podat pouze na jednu z výše uvedených variant podporovaných aktivit (a nebo b) v rámci dílčích alokací této výzvy. Žádost lze ve výzvě podat i před okamžikem zaevidování zařízení jakožto dětské skupiny. Dětská skupina musí být zaevidována nejpozději v den zahájení podpory provozu dětské skupiny.

Zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění se může transformovat na subjekt, který je oprávněn provozovat dětskou skupinu ze zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině a podat žádost o podporu.

Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost. V rámci OPZ lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech:

 • Dětská skupina pro veřejnost
 • Podniková dětská skupina

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis.

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 2. 11. 2017 – 1. 2. 2018