OPZ, výzva č. 19: VÝZVA PRO PROJEKTY PODPORUJÍCÍ IMPLEMENTACI STRATEGICKÉHO RÁMCE ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR PRO OBDOBÍ 2014 – 2020

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Organizační složky státu včetně justice – EU podíl 80,86 %, státní rozpočet 19,14 %, vlastní podíl 0 %
 • Státní příspěvkové organizace – EU podíl 80,86 %, státní rozpočet 19,14 %, vlastní podíl 0 %
 • Asociace sdružení a krajů – EU podíl 80,86 %, státní rozpočet 19,14 %/14,14 %, vlastní podíl 0 %/5 %

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt 5 mil. Kč s DPH
 • Maximální dotace na projekt 400 mil. Kč s DPH

Na co lze získat dotaci?

 • Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn. Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.:
  • rozvoj analytických, metodických, evaluačních dokumentů, studií proveditelnosti a dalších obdobných dokumentů
  • modelace procesů, standardizace
 • Zkvalitnění strategického řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici. Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.:
 • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů, strategie, koncepce, interní akty řízení
  • rozvoj stávajících a zavádění nových nástrojů strategického a projektového řízení
  • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe)
  • procesní a finanční audity, nepokryté národními aktivitami
 • Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace (RIA, RIA ex post), včetně zhodnocení korupčních rizik (CIA). Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.:
  • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů, studie proveditelnosti
  • zavádění nových a rozvoj stávajících nástrojů snižování administrativní a regulační zátěže (webové aplikace, sdílené platformy, databáze aj.)
  • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe)
 • Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy. Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.:
  • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů, interní akty řízení
  • rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace uvnitř VS i směrem k občanům (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, propagační materiály, open data aj.)
  • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe)
 • Optimalizace výkonu veřejné správy v území. Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.:
  • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů
  • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe)
  • procesní, personální a finanční audity, nepokryté národními aktivitami
 • Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu. Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.:
  • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů, studie proveditelnosti, interní akty řízení
  • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe)
  • certifikace
  • procesní, finanční a personální audity, nepokryté národními aktivitami
  • komunikační nástroje (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, propagační materiály aj.)
 • Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.

Za tímto účelem bude podpořeno zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s oborem             jejich působnosti, jako je např.:

 • odpovědné zadávání veřejných zakázek (aplikace základních zásad zadávacího řízení, stanovení       požadavků na kvalifikaci dodavatelů, stanovení hodnotících kritérií) a proces vedení zadávacího řízení
 • naplnění standardů kybernetické bezpečnosti (včetně využívání zkušeností ze zahraničí)
 • pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu
 • rozvoj soft skills dle oboru působnosti pracovníka (řešení konfliktů a vyjednávání, prezentační dovednosti, manažerské dovednosti, řešení problémů, osobní efektivita, asertivita, komunikace s veřejností)
 • územní plánování
 • environmentální management
 • zvládnutí krizového řízení a součinnost složek IZS
 • rekodifikace vybraných oblastí práva, finanční řízení, využívání alternativních forem řešení sporů    apod.

Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.: vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe), nácvik dovedností.

Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě. Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.:

 • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů, interní akty řízení
 • rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů řízení lidských zdrojů (motivační parametry, teambuildingové prvky, mentoring, samovzdělávání, sociometrické šetření aj.)
 • vzdělávání – kurzy, semináře, coaching, stáže (sdílení dobré praxe)
 • personální a procesní audity, nepokryté národními aktivitami

Profesionalizace státní služby. Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.:

 • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů v oblasti státní služby
 • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe)
 • jednotné testovací prostředí
 • pilotní ověření
 • komunikační nástroje (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, propagační materiály, open data aj.)
 • procesní, finanční a personální audity, nepokryté národními aktivitami

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis
 • Zajistit VŠECHNY požadované přílohy:
  • Potvrzení o konzultaci projektového záměru

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 7. 9. 2015 – 31. 12. 2019