OPZ, výzva č. 45 INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI)

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Obce a jimi zřizované organizace
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Vzdělávací a poradenské instituce
 • Nestátní neziskové organizace

Oprávněnými žadateli a partnery nejsou: organizační složky státu; kraje a organizace zřizované kraji (mimo škol a školských zařízení); nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; agrární, hospodářské a profesní komory; odborové organizace a organizace zaměstnavatelů.

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt 5 mil. Kč s DPH
 • Maximální dotace na projekt 25 mil. Kč s DPH

Na co lze získat dotaci?

Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.

Účast cílové skupiny na klíčových aktivitách projektu musí být pro cílovou skupinu bezplatná. V rámci výzvy není povoleno vybírat finanční poplatky od cílové skupiny projektu.

V rámci této výzvy budou podporovány následující aktivity:

 • poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
 • bilanční a pracovní diagnostika;
 • motivační aktivity;
 • rekvalifikace;
 • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
 • podpora flexibilních forem zaměstnání;
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
 • realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

V rámci této výzvy nebudou podporovány aktivity:

 • vzdělávání členů realizačního týmu či zaměstnavatelů;
 • volnočasové aktivity pro cílovou skupinu;
 • obecná výuka cizích jazyků – výuka jazyků je možná pouze ve vazbě na odborné vzdělávání;
 • zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu dle § 66 zákona 435/2004 sb., o zaměstnanosti;
 • podpora a udržení osob na již obsazených pracovních místech, tj. podpora stávajících zaměstnanců;
 • zahraniční stáže;
 • tvorba a pilotní ověřování nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (jedná se o aktivity spadající do prioritní osy 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce);
 • aktivity zaměřené na rozvoj sociálních služeb.

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis
 • Zajistit VŠECHNY požadované přílohy:
  • Vyjádření Řídicího výboru ITI o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií. Žádost o podporu bude akceptována a postoupena k dalšímu hodnocení v případě kladného vyjádření ŘO ITI o souladu projektového záměru s integrovanou strategií
  • Čestné prohlášení žadatele o podporu o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem předloženým Řídicímu výboru ITI
  • Analýza cílové skupiny a popis zkušeností předkladatele projektu s cílovou skupinou. Žadatel je povinen zpracovat podrobný dokument, který bude sloužit jako podklad pro hodnocení projektové žádosti. V případě předkládání více projektů jedním žadatelem musí být analýzy odlišné dle charakteru předkládaného projektu. Rozsah analýzy je omezen na maximálně 10 stran, forma není stanovena, ale musí obsahovat informace blíže specifikované v příloze č. 2 výzvy
  • Daňové přiznání žadatele/partnera ověřené místně příslušným finančním úřadem. (Platí pro subjekty, pro které je to z hlediska výzvy relevantní, viz bod 3.3). Pokud z daňového přiznání není jednoznačný předmět podnikání (např. z důvodu souběhu vícera činností) lze doložit s daňovým přiznáním přílohu k účetní závěrce, jestliže požadovaný převažující předmět činnosti prokazuje

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 4. 4. 2016 – 28. 6. 2019