OPZ, výzva č. 46: INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ (IPRÚ)

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Obce a jimi zřizované organizace
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Vzdělávací a poradenské instituce
 • Nestátní neziskové organizace

Oprávněnými žadateli a partnery nejsou: organizační složky státu; kraje a organizace zřizované kraji (mimo škol a školských zařízení); nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; agrární, hospodářské a profesní komory; odborové organizace a organizace zaměstnavatelů.

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt 5 mil. Kč s DPH
 • Maximální dotace na projekt 25 mil. Kč s DPH

Na co lze získat dotaci?

Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.

Účast cílové skupiny na klíčových aktivitách projektu musí být pro cílovou skupinu bezplatná. V rámci výzvy není povoleno vybírat finanční poplatky od cílové skupiny projektu.

V rámci této výzvy budou podporovány následující aktivity:

 • poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
 • bilanční a pracovní diagnostika;
 • motivační aktivity;
 • rekvalifikace;
 • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
 • podpora flexibilních forem zaměstnání;
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
 • realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

V rámci této výzvy nebudou podporovány aktivity:

 • vzdělávání členů realizačního týmu či zaměstnavatelů;
 • volnočasové aktivity pro cílovou skupinu;
 • obecná výuka cizích jazyků – výuka jazyků je možná pouze ve vazbě na odborné vzdělávání;
 • zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu dle § 66 zákona 435/2004 sb., o zaměstnanosti.
 • podpora a udržení osob na již obsazených pracovních místech, tj. podpora stávajících zaměstnanců;
 • zahraniční stáže;
 • tvorba a pilotní ověřování nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (jedná se o aktivity spadající do prioritní osy 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce);
 • aktivity zaměřené na rozvoj sociálních služeb.

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 4. 4. 2016 – 28. 6. 2019