Program EFEKT II. – výzva č. 2/2019 – Obnova veřejného osvětlení

Kdo je oprávněný žadatel?

Obce a městské části, příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části. Dále obce a další subjekty, které se nenacházejí na území chráněné krajinné oblasti a nejsou na seznamu MŽP.

Jaká je výše podpory?

 • Maximální dotace na projekt je ve výši 2 milionů Kč.
 • Výše podpory 50 %, vlastní podíl 50 %.

Na co lze získat dotaci?

 • Obnova osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizace řídicího systému VO v obcích. Pozn.: Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel.
  • nákup osvětlovacích těles (měněná i doplňovaná),
  • nákup či optimalizace řídícího systému veřejného osvětlení v obcích,
  • výměna kabeláže ve sloupech VO,
  • projektová dokumentace a další technická dokumentace jako energetické posudky apod.,
  • nejsou financovány stavební či výkopové práce, ani sloupy VO či výložníky.
 • Důraz bude kladen na dosažení maximálního objemu úspor energie, dodržování norem osvětlení a snižování teploty chromatičnosti instalovaných svítidel.

Jak získat dotaci?

 • Předložit žádost o dotaci prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva financí: http://dotace.edssmvs.cz.
 • Povinné přílohy žádosti:
  • energetický posudek, případně energetický audit,
  • kopie předmětné části pasportu,
  • zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti,
  • projektová dokumentace minimálně v rozsahu položkového rozpočtu,
  • plná moc, pokud bude žadatel zastupován zmocněncem,
  • čestné prohlášení o vyhodnocení nabídek VŘ,
  • čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči SR,
  • čestné prohlášení o vztahu ke zhodnocovanému majetku,
  • souhlas zřizovatele s akcí,
  • doklad o právním postavení žadatele (obce výpis z ARES),
  • harmonogram prací,
  • popis stávajícího stavu a realizace opatření (na předepsaném formuláři zveřejněném u výzvy na www.mpoefekt.cz),
  • prohlášení o uplatňování odpočtu DP.

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 1.9.2018 – 31.10.2018