Kdo je oprávněný žadatel?

 • Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce, města, městyse, statutární města, městské části, hl. město Praha a jeho městské části, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace krajů a obcí, příspěvkové organizace hlavního města Prahy a jeho městské části, organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, veřejnoprávní VŠ, ústavy Akademie věd, veřejné výzkumné instituce

Výše podpory?

 • Až 100 %
 • Náklady jsou způsobilé od 1. 2. 2020, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním Žádosti o dotaci
 • DPH není způsobilý výdaj v případě nákupů pozemků

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt – 1 mil. Kč
 • Maximální dotace na projekt – 25 mil. Kč v případě, že kapacita dětské skupiny/ dětských skupin v jednom objektu nepřesáhne 24 dětí. Za každé další kapacitní místo nad 24 dětí si může žadatel navýšit max. o 900 tis. Kč s DPH.

Na co lze získat dotaci?

 • Podpora je zaměřena na budování nových dětských skupin. Za novou dětskou skupinu se nepovažuje situace, kdy byla na daném místě v době 6 měsíců před podáním žádosti o podporu dětská skupina již evidována a evidence byla zrušena, a to bez ohledu na subjekt provozovatele.
 • Podporované hlavní aktivity:
  • Výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny se zaměřením na snížení energetické náročnosti budov

Důležité podmínky, které je potřeba splnit pro získání dotace

 • Projekt vždy musí řešit rekonstrukci nebo novostavbu budovy (příp.  i vč. nákupu nemovitosti) a splnit energetické parametry dané kritérii hodnocení
 • Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí – dokládá se v rámci ŽoP.
 • Jak u rekonstrukce, tak u novostavby je potřeba dodržet klimatický koeficient (vyjma památkových budov)
 • Žadatel musí prokázat zajištění 100 % profinancování projektu

Jak získat dotaci?

 • Žádost se podává elektronicky prostřednictvím portálu MS2014+.
 • Základní povinné přílohy (dle typu projektu se mohou měnit):
  • Studie proveditelnosti vč. povinných příloh
  • Doklad prokazující povolení k umístění stavby/ k realizaci stavebního záměru
  • Projektová dokumentace min. ve stupni pro stavební povolení
  • Položkový rozpočet zpracovaný na podkladu aktuálního ceníku ÚRS, RTS
  • Žádost o stavební povolení
  • Usnesení rady/ zastupitelstva ÚSC, ze kterého je zřetelný souhlas s realizací projektu
  • Potvrzení energetického specialisty o splnění specifických kritérií přijatelnosti v oblasti energetické náročnosti budovy a indikátorů
  • Energetický posudek a průkaz energetické náročnosti budovy

Jaký je termín podání žádosti o podporu?

 • 17. 3. 2023 – 31. 12. 2024

V případě zájmu kontaktujte naší projektovou manažerku Magdalenu Řečínskou

e-mail: magdalena.recinska@equica.cz

mobil: + 420 733 268 109