Kdo je oprávněný žadatel?

 • Výzva 78 & 79 – OSS, PO OSS, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi, subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb. Jedná se o poskytovatele:
  • s urgentním příjmem typu II
  • jsou centrem vysoce specializované péče
  • v oboru psychiatrie nebo dětská a dorostová psychiatrie
  • poskytovatelé zdravotnické záchranné služby zřízení kraji
  • zřizovatelé a zakladatelé výše uvedených poskytovatelů
 • Výzva 80 – OSS, kraje

Jaká je míra podpory?

 • 100%           OSS, PO OSS
 • 85%             ostatní

Jaká je výše nákladů?

 • Způsobilé výdaje jsou :       Výzva 78: až 9,5 mil.Kč  

Výzva 79: až 28 mil. Kč

Výzva 80: 5 mil. Kč – 300 mil. Kč  

Na jaké aktivity lze získat dotaci?

Výzvy 78 & 79:

 • Pořízení nových informačních systémů pro zlepšení způsobu vedení zdravotnické dokumentace.
 • Implementace datových rozhraní na služby elektronického zdravotnictví, registry nebo centrální služby eGovernmentu.
 • Implementace datových rozhraní umožňující standardizovanou a interoperabilní výměnu zdravotnické dokumentace

Výzva 80:

 • Pořízení nových nebo modernizovaných informačních systémů s celorepublikovou působností v oblasti eHealth.
 • Nově pořízená nebo modernizovaná infrastruktura.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

 • Výzva 78 & 79 : SW, cloudová řešení, výdaje na nákup a pořízení dat, DPH
 • Výzva 80:  HW, SW, cloudová řešení, výdaje na nákup a pořízení dat, DPH

Jak získat dotaci?

 • Žádost se podává elektronicky prostřednictvím portálu MS2021+
 • Povinné přílohy:
  • Studie proveditelnosti
  • Souhlasné stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu
  • Souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR

Jaký je termín podání žádosti o podporu? do 28.11.2024

V případě zájmu kontaktujte naši manažerku Martinu Jaloveckou

e-mail: martina.jalovecka@equica.cz mobil: + 420 601 551 671