Kdo je oprávněný žadatel?

 • Ministerstvo vnitra-Generální ředitelství HZS ČR
 • hasičské záchranné sbory krajů
 • Záchranný útvar HZS ČR
 • Ministerstvo vnitra-Policejní prezidium ČR
 • krajská ředitelství Policie ČR
 • organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS

Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 296 250 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů za všechny předložené žádosti o podporu jedním krajem činí 95 mil. Kč. Do celkového součtu celkových způsobilých výdajů se započítávají žádosti o podporu předložené přímo krajem a žádosti o podporu předložené zdravotnickou záchrannou službou příslušného kraje. Počet předložených žádostí o podporu jedním žadatelem není omezen.

Jaký je podíl žadatele na dotaci?

 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
  • Evropská unie – 85 %
  • Státní rozpočet – 15 %
 • Organizace zakládané organizační složkou státu
  • Evropská unie – 85 %
  • Státní rozpočet – 15 %

Jaké jsou podporované aktivity projektu?

A. Posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky.

B. Stanice základních složek IZS – stavby, rekonstrukce, modernizace vč. pořízení technického a technologického vybavení objektů složek IZS.

C. Vzdělávací a výcviková střediska složek IZS – modernizace a výstavba vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS včetně pořízení technického a technologického vybavení s cílem vytvořit podmínky pro kontinuální rozvoj lidských zdrojů.

D. Informační technologie IZS:

 • rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury.
 • zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti podle §5 odst. 3 zákona č. 181/2014. Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.

V jedné žádosti o podporu lze kombinovat jednotlivé podporované aktivity.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

A. Aktivita „Posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky“: pořízení techniky, věcných a ochranných prostředků pro výkon činností zabezpečovaných základními složkami IZS.

B. Aktivita „Stanice základních složek IZS“

 • Novostavba, rekonstrukce, stavební úprava, inženýrské sítě
 • Vybavení prostor, technické vybavení prostor
 • Nákup nemovitostí

C. Aktivita „Vzdělávací a výcviková střediska složek IZS“

 • Novostavba, rekonstrukce, stavební úprava, inženýrské sítě
 • Vybavení prostor, technické vybavení prostor
 • Technologické vybavení, výukový a komunikační SW a HW, výcvikové a školící pomůcky

D. Aktivita „Informační technologie IZS“

 • Pořízení HW a SW
 • Stavební úpravy a práce na realizaci bezpečnostních technických opatření podle zákona č. 181/2014. Sb., o kybernetické bezpečnosti

Vedlejší aktivity:

 • Projektová dokumentace, zabezpečení výstavby, výdaje související se stavbou
 • Výdaje na zpracování zadávací dokumentace a realizaci výběrových řízení, studii proveditelnosti
 • Povinná publicita
 • Nákup staveb
 • Nákup pozemků pro aktivitu C

Jaký je termín předkládání žádostí?

 • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 2. polovina března 2021
 • Příjem žádostí o podporu se předpokládá do 14 PD od vyhlášení výzvy do 30.9.2021 do 14:00

Jak získat dotaci?

 • Předložit žádost prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz
 • Zajistit povinné přílohy:
  • Studie proveditelnosti
  • Další přílohy dle charakteru projektu
 • Projekt musí reagovat na boj proti pandemii COVID-19.

Jak je to s uznatelností nákladů?

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023
 • Realizace projektu může být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.
 • Počátek časové způsobilosti 1. 2. 2020:
  • vznik výdaje – tj. úhrada po 1. 2. 2020
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění – na účetním dokladu – po 1. 2. 2020
  • neukončený projekt v okamžiku podání žádosti o podporu
   • Smlouva s dodavatelem může být uzavřená před 1. 2. 2020
  • ukončený projekt v okamžiku podání žádosti o podporu
   • Smlouva s dodavatelem musí být uzavřená po 1. 2. 2020