Kdo je oprávněný žadatel?

 • Obce, městské části, kraje, Hl. m. Praha,
 • Asociace a sdružení obcí a krajů,
 • Dobrovolné svazky obcí,
 • Příspěvkové organizace,
 • Školské právnické osoby zřízené obcí, krajem nebo svazkem obcí,
 • Spolky včetně pobočných spolků,
 • Ústavy,
 • Obchodní společnosti 100 % vlastněné krajem nebo obcí.

Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 10 mil. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 50 mil. Kč

Jaká je míra podpory?

 • Státní rozpočet 70 %, vlastní 30 %

Na co lze získat dotaci?

 • Účelem/předmětem je zajistit v souladu s dokumentací programu rozvoj sportovní infrastruktury v ČR, a to prostřednictvím:
  • technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  • výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  • pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
  • vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.

Jaké jsou způsobilé výdaje projektu?

  • Projektové a přípravné činnosti, autorský a technický dozor, BOZP do výše 10 % způsobilých výdajů.
  • Nezbytné posudky do výše 25 tis. Kč.
  • Nemovitý majetek do výše 10 % způsobilých výdajů, maximálně však do 1 mil. Kč.
  • Zřízení věcného břemene do výše 5 % způsobilých výdajů, maximálně však do 500 tis. Kč.
  • Stavební práce – inženýrské sítě, bezbariérovost.
  • Publicita.
  • Dlouhodobý majetek a vybavení nezbytné pro realizaci akce.
  • Výdaje nezbytné k udržení provozuschopnosti zařízení – oplocení, osvětlení, zavlažování atd.
 • Celková výše výdajů za dlouhodobý hmotný movitý majetek a dlouhodobý nehmotný majetek může tvořit max. 20 % celkových způsobilých výdajů.
 • Celková výše výdajů týkajících se prostor nesloužících přímo k provozování sportu, avšak souvisejících s plnohodnotným využitím sportovního zařízení, může tvořit max. 20 % celkových způsobilých výdajů.

Jaký je termín předkládání žádostí?

 • 21.12.2020 – 30.6.2021 v 17 h. Realizace projektu max. do 31.12.2024

Jak získat dotaci?

 • Podat žádost co nejdříve, neboť žádosti budou přijímány kontinuálně a hodnoceny budou v pořadí dle data a času podání žádostí.
 • Zajistit povinné přílohy:
  • Doklad o splnění podmínek stavební připravenosti (např. stavební povolení). V případě stavby metodou dodávky Design & Build smlouvu se zhotovitelem díla.
  • Doklad o zajištění vlastního podílu žadatele na financování akce.
  • Projektová dokumentace.
  • Výpis z katastru nemovitostí včetně snímku pozemkové mapy (lze kopie).
  • Vyplněný Formulář – Informace o akci.