Kdo je oprávněný žadatel?

 • Malý, střední nebo velký podnik.
 • Projekt musí být realizován v hospodářsky problémových regionech – Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj.
 • Projekt nesmí být realizován na území Hl. m. Prahy, avšak sídlo zde mít může.

Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 75 mil. Kč

Jaká je míra podpory?

 • Malý podnik – 45 %
 • Střední podnik – 35 %
 • Velký podnik – 25 %

Na co lze získat dotaci?

 • A. Produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.
 • B. Procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.
 • C. Organizační inovace – zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby.
 • D. Marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů

Organizační a/nebo marketingová inovace nemůže být realizována bez produktové a/nebo procesní inovace.

Jaké jsou způsobilé výdaje projektu?

 • Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti;
 • Stavby;
 • Technologie;
 • Software a data;
 • Práva k užívání duševního vlastnictví;
 • Certifikace produktů;
 • Marketingová inovace.

Výdaje na Stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na Technologie.

Do způsobilých výdajů lze zahrnout výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50 % celkových skutečných způsobilých investičních výdajů na projekt.

Jaký je termín předkládání žádostí?

 • 15.10. 2020 – 29. 1. 2021
 • Projekt musí být realizován nejpozději do 30. 6. 2023

Jak získat dotaci?

 • Projekty musí mít přímou vazbu na VaV aktivity.
 • Předložit projekt prostřednictvím portálu IS KP14+ Aplikace MS2014+.
 • Předložit veškeré přílohy.
 • Vypracovat Finanční analýzu investice (pokud je relevantní).
 • Max. počet etap pro tuto Výzvu je 3.
 • Žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit pouze jeden projekt (jednu žádost).