OPZ, výzva č. 119 – VÝZVA PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY – HL. M.PRAHA

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Hlavní město Praha a její městské části

Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 5 mil. Kč

Jaký je podíl žadatele na dotaci?

 • Rozpad zdrojů financování je– EU 50 %, státní rozpočet 45 %, vlastní 5 %

Na co lze získat dotaci?

 • Podpora řízení kvality,
 • Podpora tvorby a aktualizace strategických dokumentů,
 • Podpora procesního řízení v organizaci,
 • Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností,
 • Rozvoj informačních systémů obcí/krajů a související analýzy pro zlepšení komunikace uvnitř veřejné správy i navenek.
 • Realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. Za tímto účelem bude podpořeno zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti.
 • Zavádění a rozvoj moderních nástrojů a metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě.

Jaké jsou způsobilé výdaje projektu?

 • Osobní náklady – mzdy, platy, odměny
 • Cestovné – jízdné, ubytování, stravné, nutné vedlejší výdaje
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – nákup nového nebo použitého vybavení hmotné povahy a také výdaje na nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov– nájem/splátky operativního leasingu zařízení, vybavení či budov
 • Odpisy– dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Drobné stavení úpravy
 • Nákup služeb – např. zpracování analýz, průzkumů, studií, lektorské služby, školení a kurzy, příp. mentoring, vytvoření nových publikací, školicích materiálů nebo manuálů, CD, DVD atd. (pozn.: nejedná se o nákup původních děl), pronájem prostor

Jaký je termín předkládání žádostí?

 • 3. 2019–21. 6. 2019, 16:00 hodin

Jaké jsou povinné náležitosti dotace?

 • Zajistit povinné přílohy, pokud jsou pro projekt relevantní:
  • Projekty na rozvoj metody kvality – certifikát či obdobný dokument dokládající implementaci některého z nástrojů kvality řízení, který má být dále rozvíjen.
  • Tvorba nebo aktualizace strategických dokumentů – čestné prohlášení žadatele o souladu strategických dokumentů
  • Vzdělávání – čestné prohlášení, že osoby z cílové skupiny podpořené v rámci uvedeného projektu, se nebudou účastnit tematicky shodných vzdělávacích aktivit, které budou realizovány ve stejném časovém období v rámci vzdělávacích projektů Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR ve výzvě č. 03_15_019
  • Tvorba zcela nového strategického dokumentu – analýza současného stavu a prognóza možného vývoje.
  • Aktualizace dokumentu/ vytvoření nového navazujícího dokumentu stejné povahy – analýza dokumentu, který má být aktualizován/ na který se navazuje, včetně zhodnocení plnění stávajícího dokumentu a zdůvodnění potřeby jeho aktualizace/ tvorby nového dokumentu (v případě zneplatnění příslušným orgánem obce/kraje se dokládá zneplatnění vč. zdůvodnění).
  • Optimalizace procesů nebo procesní řízení – analýza stavu zpracovaných procesů/ analýza stavu procesního řízení před realizací projektu.

Jak je to s časovou uznatelností nákladů?

 • Lze uznat náklady vzniklé během projektu, tedy od 22. 3. 2019. Datum zahájení realizace nesmí předcházet datu vyhlášení této výzvy. Realizace projektu max. do 31. 12. 2022.