Kdo je oprávněný žadatel?

 • Hlavní město Praha a její městské části

Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 5 mil. Kč

Jaký je podíl žadatele na dotaci?

 • Rozpad zdrojů financování je – EU 50 %, státní rozpočet 45 %, vlastní 5 %

Jaký je podíl nepřímých nákladů?

 • Na objem přímých nákladů do 10 mil. Kč připadá 25 % včetně nákladů nepřímých.

Na co lze získat dotaci?

 • V rámci SC 4.1.1 budou podpořeny aktivity:
  • Podpora řízení kvality,
  • Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci,
  • Zavedení inovačního managementu,
  • Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností.
 • V rámci SC 4.1.2 budou podpořeny aktivity:
  • K naplnění specifického cíle 4.1.2 povede realizace vzdělávacích aktivit souvisejících a navázaných na aktivity v rámci SC 4.1.1.

Jaké jsou způsobilé výdaje projektu?

 • Osobní náklady – mzdy, platy, odměny
 • Cestovné – jízdné, ubytování, stravné, nutné vedlejší výdaje
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – nákup nového nebo použitého vybavení hmotné povahy a také výdaje na nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov – nájem/splátky operativního leasingu zařízení, vybavení či budov
 • Odpisy – dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Drobné stavení úpravy
 • Nákup služeb – např. zpracování analýz, průzkumů, studií, lektorské služby, školení a kurzy, příp. mentoring, vytvoření nových publikací, školicích materiálů nebo manuálů, CD, DVD atd. (pozn.: nejedná se o nákup původních děl), pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou

Jaký je termín předkládání žádostí?

 • 3. 2020 – 16. 6. 2020, 12:00 hodin

Jak získat dotaci?

 • Zajistit povinné přílohy:
  • U projektů zaměřených na rozvoj metody kvality – certifikát či obdobný dokument dokládající implementaci některého z nástrojů kvality řízení, který má být dále rozvíjen.
  • U projektů zaměřených na procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci – popis současného stavu procesního řízení, včetně informace o procesech, které budou ve vztahu k automatizaci a robotizaci v projektu řešeny.
  • U projektů obsahujících aktivitu Přívětivý úřad – Nástroje komunikace s veřejností – Analýza stavu komunikace s veřejností a možnosti její zefektivnění (Příloha č. 3 výzvy).
  • U projektů obsahujících aktivitu Přívětivý úřad – Nástroje komunikace s veřejností – existující strategický nebo prováděcí dokument, ve kterém je provazba nástrojů komunikace s veřejností ukotvena.

Jak je to s časovou uznatelností nákladů?

 • Lze uznat náklady vzniklé během projektu, tedy od 23. 3. 2020. Datum zahájení realizace nesmí předcházet datu vyhlášení této výzvy. Realizace projektu max. do 31. 3. 2023.