Kdo je oprávněný žadatel?

 • Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb v rámci stávající sítě screeningových pracovišť s minimálním počtem 200 ročně provedených preventivních kolonoskopií za rok 2022 dle NRHZS v rámci specifikovaného screeningového pracoviště (seznam Center pro screeningovou kolonoskopii – Seznam-poskytovatelu-screeningove-pracoviste-v-programu-screeningu-kolorektalniho-karcinomu.pdf (mzcr.cz)
 • Pokud není pracoviště uvedené na seznamu, není to překážkou přijatelnosti. Žadatel v tom případě k žádosti předloží kopii Rozhodnutí MZ ČR o udělení statutu Centra pro screeningovou kolonoskopii.

Výše podpory?

 • Až 100 %
 • Náklady jsou způsobilé od 1. 2. 2020, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním Žádosti o dotaci
 • DPH není způsobilý výdaj

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt – 1,5 mil. Kč
 • Maximální dotace na projekt – 2 mil. Kč

Na co lze získat dotaci?

 • Podpora je zaměřena na pořízení a modernizaci následujícího přístrojového vybavení:
  • Kolonoskop s vysokým rozlišením (HR = high resolution)
  • Endoskopická věž – procesor a zdroj světla
  • Odsávací zařízení
  • Elektrochirurgická jednotka

Indikátory projektu vykazované i po dobu udržitelnosti

 • Čekací doba na navazující kolonoskopické vyšetření po pozitivním výsledku testu na okultní krvácení do stolice
 • Podíl preventivních kolonoskopií ze všech provedených kolonoskopií

V rámci tohoto indikátoru musí být vidět navýšení počtu provedených preventivních kolonoskopií v roce následujícím po vybavení pracoviště

Jak získat dotaci?

 • Žádost se podává elektronicky prostřednictvím portálu MS2014+.
 • Základní povinné přílohy:
  • Čestné prohlášení k naplnění základních podmínek pro předložení Žádosti
  • Čestné prohlášení k DNSH pro komponentu 6.1 a 6.2
  • Přehled zakázek
  • Podrobný rozpočet projektu
  • Stanovení monitorovacích indikátorů
  • Podklad pro hodnocení žádosti
  • Předpokládaný harmonogram projektu NPO, komponenty 6.1 a 6.2
  • Pověření Službou v obecném hospodářském zájmu
  • Smlouva o zřízení bankovního účtu u ČNB – ON Kolín

Jaký je termín podání žádosti o podporu?

 • 15. 1. 2024 – 15. 1. 2025

V případě zájmu kontaktujte naší projektovou manažerku Magdalenu Řečínskou

e-mail: magdalena.recinska@equica.cz

mobil: + 420 733 268 109