Kdo je oprávněný žadatel?

  • PO OSS, kraje, obce , organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, NNO, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 372/2011 Sb.“)

Jaká je míra podpory?

  • Méně rozvinuté regiony + Přechodové regiony: 85%,  PO OSS 100%,  NNO 95%

Jaká je výše nákladů?

  • Způsobilé výdaje jsou v rozmezí 0,5 mil. Kč – 17,04 mil. Kč

Na jaké aktivity lze získat dotaci?

  • Zvýšení kvality a dostupnosti péče poskytované stávajícími a nově vznikajícími konziliárními paliativní týmy v nemocnicích
  • Zvýšení kvality a dostupnosti paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta prostřednictvím stávajících nebo nově vznikajících poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče
  • Zvýšení kvality a dostupnosti paliativní a hospicové péče prostřednictvím stávajících9 / nebo nově vznikajících poskytovatelů
  • Zvýšení kvality a dostupnosti ambulancí paliativní medicíny navázaných na ostatní formy paliativní péče

Jaké jsou způsobilé výdaje?

  • Stavby – výstavba nových objektů, změna stávajících staveb
  • Přístrojové vybavení / zdravotnické prostředky / pomůcky / technologie a další vybavení
  • Automobily pro poskytování mobilní specializované paliativní péče
  • Nepřímé náklady: 7%  – např. projektová dokumentace, dokumentace žádosti o podporu

Jak získat dotaci?

  • Žádost se podává elektronicky prostřednictvím portálu MS2021+
  • Povinné přílohy:
   • Studie proveditelnosti
   • Soupis pořizovaného přístrojového vybavení
   • Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
   • Doklad prokazující povolení umístění stavby
   • Doklad prokazující povolení k realizaci stavby
   • Projektová dokumentace stavby
    • Rozpočet stavebních prací

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 30.3.2024 – 28.2.2025

V případě zájmu kontaktujte naši manažerku Martinu Jaloveckou

e-mail: martina.jalovecka@equica.cz

mobil: + 420 601 551 671