Kdo je oprávněný žadatel?

  • PO OSS, kraje, obce, NNO
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi
  • subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona
  • Oprávněný žadatel poskytuje alespoň jeden z níže uvedených typů zdravotní péče s vykazovanými kódy ošetřovacích dnů :
   • rehabilitační následná péče 00022,
   • pneumologická a ftizeologická následná péče 00023,
   • následná dětská rehabilitační péče 00027,
   • následná dětská pneumologická péče 00028,
    • následná dětská ostatní péče 00029

Jaká je míra podpory?

  • 100%    PO OSS
  • 85%      ostatní

Jaká je výše nákladů?

  • Způsobilé výdaje jsou :              Aktivita A: 10 mil. Kč – 41,8 mil. Kč

Aktivita B: 10 mil. Kč – 80 mil. Kč  

Na jaké aktivity lze získat dotaci?

  • Zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče, v rámci které jsou podporovány modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících následnou péči
  • Zvýšení dostupnosti následné lůžkové péče v regionech s nedostatečným pokrytím, v rámci které jsou podporovány modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení, které budou nově sloužit k poskytování následné péče

Jaké jsou způsobilé výdaje?

  • výstavba, přístavba nebo nástavba nových objektů/oddělení;
  • stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících objektů/oddělení
  • výdaje na související prostory např. chodby, balkony, výtahy, sociální zázemí, šatny, sprchy
  • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení)
  • Nepřímé náklady: 7% – např. dokumentace žádosti o podporu, projektová dokumentace

Jak získat dotaci?

  • Žádost se podává elektronicky prostřednictvím portálu MS2021+
  • Povinné přílohy:
   • Studie proveditelnosti
   • Doklad prokazující povolení umístění stavby v území
   • Doklad prokazující povolení k realizaci stavby
   • Projektová dokumentace stavby
    • Rozpočet stavebních prací

Jaký je termín podání žádosti o podporu? do 30.6.2025

V případě zájmu kontaktujte naši manažerku Martinu Jaloveckou

e-mail: martina.jalovecka@equica.cz mobil: + 420 601 551 671