Kdo je oprávněný žadatel?

 • kraje
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi
 • Výzva 47 –  organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, státní podniky.

Jaká je míra podpory?

 • 70%  – kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi
 • 66%  – státní podniky
 • 100% – organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace

Jaká je výše nákladů?

 • Způsobilé výdaje MRR & PR :                  1 mil. Kč – 100 mil. Kč
 • Způsobilé výdaje – výzva 47 ČR:            1 mil. Kč – 450 mil. Kč

Na jaké aktivity lze získat dotaci?

Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné infrastruktury (aktivní a pasivní prvky), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější výkon tzv. digitálního úřadování státu.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

 • nákup vybudovaných komunikačních tras – optických vláken
 • nákup HDPE trubky, nákup odděleného prostoru v kabelovodu, nákup trasy v kolektoru
 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW
 • Nepřímé náklady: 7% – např. dokumentace žádosti o podporu, projektová dokumentace

Jak získat dotaci?

 • Žádost se podává elektronicky prostřednictvím portálu MS2021+
 • Povinné přílohy:
  • Studie proveditelnosti
  • Doklad prokazující povolení umístění stavby v území
  • Projektová dokumentace stavby
  • Rozpočet stavebních prací
  • Souhlasné stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 14.5.2024 – 30.4.2025

V případě zájmu kontaktujte naši manažerku Martinu Jaloveckou

e-mail: martina.jalovecka@equica.cz mobil: + 420 601 551 671