Kdo je oprávněný žadatel?

 • Obce, které mají více než 5000 obyvatel

Jaká je míra podpory?

 • 85%

Jaká je výše nákladů?

 • Způsobilé výdaje jsou :              max. 780 000 Kč – Méně rozvinuté regiony

max. 6 200 000 Kč – Přechodové regiony

 • Minimální výše výdajů není stanovena

Na jaké aktivity lze získat dotaci?

 • Konverze územního plánu do jednotného standardu územně plánovací dokumentace.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

 • zpracování návrhu změny územního plánu, kterou se provede konverze územního plánu do jednotného standardu (provádí projektant)
 • zpracování úplného znění územního plánu po změně (provádí projektant)
 • výdaje na tisk návrhu pro veřejné projednání
 • Nepřímé náklady: 7%  – např. příprava a zpracování žádosti o podporu, administrativní náklady, externí služby související s realizací projektu, režijní náklady

Jak získat dotaci?

 • Žádost se podává elektronicky prostřednictvím portálu MS2021+
 • Povinné přílohy:
  • Studie proveditelnosti
  • Souhlasné stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu

Jaký je termín podání žádosti o podporu?

 • 28.2.2023 – 19.12.2025

V případě zájmu kontaktujte naši manažerku Martinu Jaloveckou

e-mail: martina.jalovecka@equica.cz

mobil: + 420 601 551 671