Kdo je oprávněný žadatel?

 • Mikropodnik, malý a střední podnik (podle definice Nařízení Komise č. 651/2014 – příloha I), který je oprávněn k podnikání na území České republiky v odpovídající podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt

Jaký je typ podporovaných operací?

 • Zvýhodněné úvěry

Jaká je výše zvýhodněného úvěru?

 • Minimální výše zvýhodněného úvěru: 500 tis. Kč
 • Maximální výše zvýhodněného úvěru: 15 mil. Kč

Jaká je úroková sazba?

 • Úroková sazba: 0 %

Jaký podíl lze hradit?

 • Až 90 % způsobilých výdajů projektu bez DPH (je-li příjemce podpory plátcem DPH nebo si může vrácení DPH nárokovat; v ostatních případech až 90 % způsobilých výdajů projektu včetně DPH)

Jaká je doba splatnosti?

 • Až 2 roky od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru

Jaká je odklad splácení?

 • Až 1 rok od uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Projekt musí být realizován v některé z ekonomických činností (viz příloha č. 1 Výzvy I):
  • Zemědělství, lesnictví a rybářství
  • Těžba a dobývání
  • Zpracovatelský průmysl
  • Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
  • Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
  • Stavebnictví
  • Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel
  • Doprava a skladování
  • Ubytování, stravování a pohostinství
  • Informační a komunikační činnost
  • Činnost v oblasti nemovitostí
  • Profesní, vědecké a technické činnosti
  • Administrativní a podpůrné činnosti
  • Vzdělávání
  • Zdravotní a sociální péče
  • Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
  • Ostatní činnosti

Jaké jsou způsobilé výdaje?

 • Pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad / výdaj a není veden jako dlouhodobý hmotný majetek
 • Pořízení a financování zásob
 • Ostatní provozní náklady / výdaje příjemce podpory včetně předfinancování pohledávek doložitelné účetními doklady

Jaký je termín předkládání žádostí o zvýhodněný úvěr?

 • 16. 3. 2020 – 31. 12. 2020, nebo do vyčerpání alokace

Jak získat zvýhodněný úvěr?

 • Podání žádosti včetně povinných příloh přes E-podatelnu Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.