Zpracování zadávací dokumentace a vlastní administrace zadávacího řízení pro výběr dodavatele veřejného osvětlení v rámci dotace z programu Efekt 2017Vložil: dne

Řešení: Veřejné zakázky
Klient: TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.
Realizace: 08/2017 – 10/2017

Hlavním cílem projektu bylo zpracování zadávací dokumentace a vlastní administrace zadávacího řízení pro výběr dodavatele veřejného osvětlení v rámci dotace z programu Efekt 2017

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Kompletní zajištění zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací
  • Zpracování kompletní zadávací dokumentace zadávacího řízení pro výběr dodavatele, a to minimálně v tomto rozsahu:
   • doporučení vhodného způsobu zadání výběrového řízení,
   • zadávací dokumentace,
   • veškeré přílohy zadávací dokumentace,
   • zveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele
  • Vlastní administrace zadávacího řízení v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“), včetně přípravy a předání veškeré dokumentace k archivaci odběrateli, zejména:
   • zpracování dodatečných informací k zadávacím podmínkám a jejich rozeslání dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta;
   • podpora průběhu přijímání obálek s nabídkami (podklady pro zpracování seznamu podaných nabídek);
   • organizační zabezpečení otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami;
   • kontrola splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči v rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci včetně vypracování písemného protokolu o posouzení kvalifikace;
   • připravení podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek;
   • připravení čestného prohlášení členů /případně náhradníků/ hodnotící komise a zabezpečení jeho podpisu;
   • zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek;
   • zabezpečení písemností pro případné vysvětlení nabídek nebo odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podle pokynů hodnotící komise;
   • připravení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky;
   • oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným uchazečům;
   • zveřejnění výsledků zadávacího řízení na profilu zadavatele;
   • zpracování písemné Zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení.

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.