Administrace veřejných zakázek a zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.

Po schválení zadávací dokumentace zajistíme komplexní administraci zadávacího řízení – zejm. se jedná o administrativní kroky související s uveřejňováním dokumentů a informací o zadávacím řízení (ve Věstníku veřejných zakázek / TED, případně na profilu zadavatele), kontrolu dodržování lhůt, komunikaci s dodavateli a úplnou podporu zadavatele v průběhu posuzování a hodnocení nabídek a oznamování výsledků zadávacího řízení vč. vyžádání si a kontroly podkladů dodavatele povinně předkládaných před podpisem smlouvy.

Souhrn poskytovaných služeb v oblasti komplexní administrace celého průběhu zadávacího řízení:

 • Vytvoření profilu zadavatele (pokud dosud neexistuje)
 • Zpracování Výzvy k podání nabídky k zahájení zadávacího řízení (pokud není součástí zadávací dokumentace)
 • Uveřejnění zadávacího řízení (TED, Věstník VZ, profil zadavatele, …)
 • Odeslání Výzvy k podání nabídky dodavatelům, které určí zadavatel
 • Evidence a zpracování vysvětlení zadávací dokumentace a jejich následné zveřejnění
 • Organizační zajištění otevírání nabídek (v papírové i elektronické podobě), včetně zpracování potřebných dokumentů
 • Organizační zajištění hodnocení nabídek, tj. jednání hodnotící komise vč. zpracování protokolů z jednání
 • Příprava podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
 • Příprava čestného prohlášení členů /případně náhradníků/ hodnotící komise
 • Kontrola splnění kvalifikace dodavatelů / vítězného dodavatele v rozsahu požadavků ZZVZ a/nebo zadavatele včetně vypracování písemného protokolu o posouzení kvalifikace (může být součástí protokolu o jednání hodnotící komise)
 • Vypracování případných žádostí o doplnění kvalifikace a jejich odeslání
 • Zpracování podkladů (žádostí) pro případné vysvětlení nabídek nebo odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podle pokynů hodnotící komise
 • Vypracování závěrečné Zprávy o hodnocení nabídek
 • Příprava Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům
 • Příprava Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníků, jejichž nabídky nesplnily požadavky zákona a zadavatele v průběhu zadávacího řízení a odeslání podepsaného rozhodnutí, případně uveřejnění na profilu zadavatele (je-li požadováno)
 • Zpracování Výzvy k poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem
 • Kompletace podkladů a předání archivní dokumentace o průběhu zadávacího řízení

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti veřejných zakázek                                               Ukázat referenceUkázat reference