IROP, výzva č. 3 REGULAČNÍ PLÁNY

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Obce s rozšířenou působností – EU podíl 85 %, státní rozpočet 5 %, vlastní podíl 10 %

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt 200 tis. Kč s DPH
 • Maximální dotace na projekt není stanovena

Na co lze získat dotaci?

 • Zpracování regulačních plánů:
  • týká se regulačních plánů, pořizovaných z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní rozhodnutí

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis
 • Zajistit VŠECHNY požadované přílohy:
  • Plná moc
  • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
  • Výpis z rejstříku trestů
  • Smlouva s dodavateli
  • Podklady pro hodnocení žádosti o podporu
  • Informace k zadání regulačního plánu
  • Seznam objednávek – přímých nákupů

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 1. 10. 2015 – 31. 3. 2017