Kdo je oprávněný žadatel?

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1.000.000,- Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 11.764.705,88,- Kč

Jaký je podíl žadatele na dotaci?

 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – EU 85 %, SR 15 %
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku, kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace – EU 85 %, SR 5 %, vlastní 10 %
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství – EU 85 %, SR 10 %, vlastní 5 %
 • Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích – EU 85 %, vlastní 15 %

Na co lze získat dotaci?

 • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury ZŠ včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup pozemků a staveb
 • Pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek
 • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Jaké jsou způsobilé výdaje projektu?

 • Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu:
  • Stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budov, budování a modernizace související inženýrské sítě
  • Nákup budovy
  • Pořízení vybavení budov, učeben – nábytek, výukové pomůcky
  • Vnitřní konektivita a připojení k internetu – WAN, LAN a jiné bezpečnostní prvky jako HW, SW, licence
  • DPH
 • Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu:
  • Nákup pozemku, demolice budov, bezpečností prvky, úpravy prostranství, zabezpečení výstavby, projektová dokumentace, služby související s realizací VŘ, publicita

Jaký je termín předkládání žádostí?

 • 3.6. 2019 – 31. 12. 2019, 10:00 hodin
 • Projekt musí být realizován nejpozději do 30. 6. 2023

Jak získat dotaci?

 • Žadatel je povinen doložit povinné přílohy žádosti o podporu, a to v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ITI, pokud jsou pro projekt relevantní. Mimo jiné se jedná o:
  • Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI
  • Studie proveditelnosti
  • Stavební povolení/ohlášení