IROP, výzva č. 4 ÚPLNÉ ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Organizační složky státu – EU podíl 80, 863 %, státní rozpočet podíl 19, 137 %, vlastní podíl 0 %
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu – EU podíl 80, 863 %, státní rozpočet podíl 19, 137 %, vlastní podíl 0 %
 • Státní organizace – EU podíl 80, 863 %, státní rozpočet podíl 19, 137 %, vlastní podíl 0 %
 • Státní podniky – EU podíl 85 %, státní rozpočet podíl 0 %, vlastní podíl 15 %
 • Kraje – EU podíl 85 %, státní rozpočet podíl 5 %, vlastní podíl 10 %
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji – EU podíl 85 %, státní rozpočet podíl 0%, vlastní podíl 15 %
 • Obce (kromě Prahy a jejích částí) – EU podíl 85 %, státní rozpočet podíl 5 %, vlastní podíl 10 %
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí) – EU podíl 85 %, státní rozpočet podíl 0 %, vlastní podíl 15 %

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt 3 mil. Kč s DPH
 • Maximální dotace na projekt 120 mil. Kč s DPH

Na co lze získat dotaci?

 • Vytvoření podpůrných služeb pro úplné elektronické podání
 • Vytvoření samoobslužného místa pro subjekt práva v české i anglické verzi, prostřednictvím kterého bude možné realizovat úplné elektronické podání
 • Elektronizace formulářů veřejné správy a zajištění anglické verze
 • Zajištění úplného elektronického podání
 • Implementace identifikace a autentizace pomocí identifikačních prostředků ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst
 • Podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni
 • Vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást referenčního rozhraní ISVS z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na referenční údaje základních registrů s využitím funkcionality EgonServiceBus
 • Vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech práva v jednotlivých agendových systémech

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis
 • Zajistit VŠECHNY požadované přílohy:
  • Plná moc
  • Dokumentace k uskutečněným zadávacím a výběrovým řízením
  • Souhlasné Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu
  • Studie proveditelnosti
  • Seznam objednávek – přímých nákupů
  • Průzkum trhu
  • Výpis z rejstříku trestů
  • Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 17. 09. 2015 – 30. 06. 2017