Kdo je oprávněný žadatel?

  • OSS a PO OSS – EU: 40 %, státní rozpočet: 60 %, žadatel 0 %
  • Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy – EU: 40 %, státní rozpočet: 50 %, žadatel 10 %
  • Organizace zřizované hl. m. Prahou / městskými částmi hl. m. Prahy – EU: 40 %, státní rozpočet: 50 %, žadatel 10 %
  • Organizace zakládané hl. m. Prahou / městskými částmi hl. m. Prahy – EU: 40 %, státní rozpočet: 50 %, žadatel 10 %
  • Dobrovolný svazek obcí – EU: 40 %, státní rozpočet: 50 %, žadatel 10 %
  • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb – EU: 40 %, státní rozpočet: 55 %, žadatel 5 %
  • Církve, církevní organizace atd. – EU: 40 %, státní rozpočet: 55 %, žadatel 5 %
  • Školské právnické osoby – EU: 40 %, státní rozpočet: 50 %, žadatel 10 %
  • Ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení – EU: 40 %, státní rozpočet: 50 %, žadatel 10 %

Jaká je výše podpory?

  • Min. 1 mil. Kč
  • Max. 99 mil. Kč

Na co lze získat dotaci?

  • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
  • vnitřní konektivita škol;
  • školní kluby pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií;
  • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí (např. klidové zóny, reedukační učebny; např. kabinety; např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti; zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov)

Podporované odborné oblasti vzdělávání

  • přírodní vědy
  • polytechnické vzdělávání
  • cizí jazyky
  • práce s digitálními technologiemi

Jak získat dotaci?

  • Podání elektronicky přes  systém MS2021+.
  • Vybrané povinné přílohy:
   • Studie proveditelnosti
   • Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona
   • Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona
   • Projektová dokumentace stavby
   • Rozpočet stavebních prací
   • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

  Jaký je termín předkládání žádostí

  • 30. 11. 2022, 14:00 – 30.9. 2025, 14:00