IROP, výzva č. 47: INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL SVL

Kdo je oprávněný žadatel?

 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
 • organizační složky státu (dále jen „OSS“)
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen „PO OSS“).

Podmínky pro žadatele

 • Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy. Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.
 • Místní akční plán vzdělávání (MAP)
  • Projektové záměry, předložené do této výzvy, musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP. Školy či školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného MAP. Tyto schválené dokumenty budou zveřejněny na www.uzemnidimenze.cz.

Jaká je výše podpory?

 • Min. 1 mil. Kč
 • Max. 99 mil. Kč

Jaký je podíl žadatele na dotaci? O

 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %, státní rozpočet: 15 %, žadatel 0 %
 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %, státní rozpočet: 5 %, žadatel: 10 %
 • Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %, státní rozpočet: 5 %, žadatel: 10 %
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %, státní rozpočet: 10 %, žadatel: 5 %
 • Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích
  • Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %, státní rozpočet: 0 %, žadatel: 15 %

Na co lze získat dotaci?

HLAVNÍ PODPOROVANÉ AKTIVITY (85 % celkových způsobilých výdajů rozpočtu)

1.    Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích:

 • komunikace v cizích jazycích
 • přírodní vědy
 • technické a řemeslné obory
 • práce s digitálními technologiemi (vč. zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu)

!Klíčové kompetence IROP jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Uvedené oblasti a obory musí mít škola zpracované ve svém Školním vzdělávacím programu (ŠVP). Oblast Člověk a svět práce lze do ŠVP zapracovat a předložit aktualizovanou část ŠVP s první Zprávou o udržitelnosti projektu.

 • Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk)
 • Člověk a jeho svět
 • Matematika a její aplikace
 • Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)
 • Člověk a svět práce
 • a průřezové témata RVP ZV – Enviromentální výchova

!Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na další klíčové kompetence, tedy ve vazbě na komunikaci v cizím jazyce, přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky je relevantním záměrem, pokud bude v MAP v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP dané školy označena klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi.

2.    Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.

VEDLEJŠÍ AKTIVITY (15 % celkových způsobilých výdajů rozpočtu) 

 • nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu)
 • demolice souvisejí s realizací projektu
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy
 • úpravy zeleně a venkovního prostranství
 • projektová dokumentace, EIA
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor)
 • pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti)
 • povinná publicita

Povinná dokumentace

 • Plná moc
 • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízení
 • Doklad o právní subjektivitě
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Studie proveditelnosti
 • Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 • Stavební dokumentace, pokud relevantní
 • Položkový rozpočet stavby
 • Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
 • Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
 • Memorandum či smlouva o spolupráci škol

Jaký je termín předkládání žádostí? 29. 9. 2016 – 14. 2. 2017

Jak je to s časovou znatelností nákladů?

 • Lze uznat náklady zpětně od 1.1.2014. Projekt ale nesmí skončit před podáním žádosti.
 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 28. 6. 2019.