Kdo je oprávněný žadatel?

 • Podnikající fyzická a právnická osoba, která je malým a středním podnikem a splňuje tak definici malého či středního podniku vymezenou v Příloze I. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 20 mil. Kč

Jaký je podíl žadatele na dotaci?

 • Maximální míra podpory na jeden projekt u malých podniků je 45 % způsobilých výdajů.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt u středních podniků je 35 % způsobilých výdajů.

Na co lze získat dotaci?

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací.
 • Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

Jaké jsou způsobilé výdaje projektu?

 • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů, výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu.
 • Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.

Jaký je termín předkládání žádostí?

 • 12. 2018 – 13. 6. 2019
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 12. 202

Jak získat dotaci?

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • K žádosti připojit potřebné dokumenty, pokud jsou relevantní:
  • Podnikatelský záměr
  • Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce nebo obdobný dokument platný v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky, pokud ze zákona tyto dokumenty vytváří.
  • Vyplněný formulář finanční analýzy.
  • Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis.
  • Pracovní formulář pro vyhodnocení současné nebo plánované úrovně digitální transformace žadatele.
  • Indikativní nabídka ke každému způsobilému výdaji.