NPŽP, výzva č. 2/2019 – Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Obec
 • Městská část
 • Dobrovolný svazek obcí

Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 250 tis. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 mil. Kč

Jaký je podíl žadatele na dotaci?

 • Maximální míra podpory na jeden projekt v rámci podporované aktivity 1. a 2. činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt v rámci podporované aktivity 3. činí 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Na co lze získat dotaci?

 1. Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace, obsahující výchozí emisní bilanci (Baseline Emission Inventory, BEI) a hodnocení rizik a zranitelnosti (Risk and Vulnerability Assessment), včetně návrhu konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování.
 2. Organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např. workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.). V rámci organizovaných akcí místní samospráva zapojí zainteresované subjekty a občany do společného dialogu týkajícího se vývoje a realizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, s důrazem na konkrétní mitigační a adaptační opatření. Vhodným řešením je propojit tyto akce s dalšími národními akcemi, jako jsou např. Týden udržitelného rozvoje nebo Evropský týden mobility.
 3. Zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části (dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek. Pracovník bude zajišťovat přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření z něj vycházejících prostřednictvím koordinace činnosti jednotlivých odborů a oddělení obecního úřadu nebo městské části, s cílem získat všechny nezbytné podklady pro zpracování a následnou realizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima. Pracovník bude k získání nezbytných podkladů pro zpracování a následnou realizaci akčního plánu aktivně komunikovat/spolupracovat rovněž s územně příslušnou samosprávou nebo jinými organizacemi, případně s obcemi ve správním obvodu žadatele. Podporu na zřízení pracovního místa lze čerpat jak v případě zpracování nového akčního plánu, tak v případě jeho aktualizace.

Vzdělávání tzv. měkkých dovedností je projektem podporováno výjimečně, a to pouze v těch případech, kdy takovéto vzdělávání jednoznačně souvisí s pracovní pozicí vzdělávaného zaměstnance/OSVČ a lze předpokládat, že znalosti z této oblasti nebyly nabyty jiným způsobem, např. dlouholetou praxí na dané pozici.

Jaké jsou způsobilé výdaje projektu?

 • Projektová příprava až do výše 20 tis. Kč spojená s externím zpracováním žádosti, resp. její části.
 • Výdaje na služby, analýzy a studie spojené se zpracováním strategie, příp. její aktualizace, včetně zapracovaní připomínek.
 • Výdaje na služby pro informovanost, propagaci a medializaci v rámci projektu, např. inzerce, grafika a tisk apod.
 • Výdaje na expertní, vzdělávací a další služby související s organizací Místních dnů pro energii v rámci projektu, např. lektorné, facilitace, analýzy a studie apod.
 • Výdaje na pronájmy prostor a techniky.
 • Mzdové náklady vynaložené na jedno nové pracovní místo v souladu s požadavkem pro podporovanou aktivitu 3.
 • Výdaje na publicitu projektu.

Lze uznat náklady vzniklé během projektu, tedy po zahájení projektu a před dokončením projektu.

Jaký je termín předkládání žádostí?

 • 18. 4. 2019 – 30. 9. 2019
 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2021.

Jak získat dotaci?