OP PIK, ICT a sdílené služby – Výzva III (pro začínající podniky)

Kdo je oprávněný žadatel?

  • Podnikající právnická či fyzická osoba, která nemá uzavřené více než jedno účetní období a splňuje definici mikropodniku vymezenou v Doporučení 2003/361/ES; cílová skupina příjemců je stanovena v textu výzvy

Výše podpory:

  • Dotace 0,5mil. Kč – 4mil. Kč
  • Míra podpory – v žádosti o poskytnutí dotace bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 60 % způsobilých výdajů

Na co lze získat dotaci?

  • Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace

Specifika a omezení:

  • Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
  • Příjemce musí v rámci realizace projektu vytvořit minimálně 2 nová pracovní místa a obsadit je zaměstnanci, kteří budou vykonávat odbornou činnost odpovídající podpořené aktivitě
  • Počet projektů od jednoho žadatele (1IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost

Jaký je termín pro předložení žádosti?  16. 11. 2016 až 16. 2. 2017

Místem realizace projektu je celé území ČR, mimo hlavního města Prahy.