OP PIK, Partnerství znalostního transferu – Výzva II

Kdo je oprávněný žadatel?

Malé a střední podniky, výzkumné organizace (partner/znalostní organizace zapojený do realizace projektu)

Výše podpory:                                                  

  • Dotace 0,5 mil. – 3,5 mil. Kč
  • V případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis
  • Max. míra podpory: 70% ZV pro MSP a znalostní organizace; podnik dále musí znalostní organizaci poskytnout finanční příspěvek: 30% z její ZV

Na co lze získat dotaci?

  • Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
  • Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

– zlepšení výrobních procesů

– vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb

– zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy, rozhodné je umístění provozovny podniku, ve které je projekt realizován
  • Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
  • Veškerý zisk z transferu znalostí prováděného organizací pro výzkum a šíření znalostí musí být znovu investován do primární činnosti této organizace
  • k¨Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. 1 aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce); znalostní organizace se může účastnit více partnerství dle vlastních kapacit.

Jaký je termín pro předložení žádosti? 7. 11. 2016 do 7. 2. 2017

Místem realizace projektu je celé území ČR, mimo hlavního města Prahy.