OP PIK, Smart grids II – Výzva II

Kdo je oprávněný žadatel?

  • podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy)

Výše podpory:

  • míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 500 mil. Kč

Na co lze získat dotaci?

  • výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí)

Specifika a omezení:

  • žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován, doložením, že je držitelem licence na přenos elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

Jaký je termín pro předložení žádosti? 1. 12. 2016 do 2. 1. 2018

Místem realizace projektu je celé území ČR, mimo hlavního města Prahy