OP PIK, Technologie – Výzva IV

Kdo je oprávněný žadatel?

  • podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici malého podniku; podporované právní formy jsou stanoveny Výzvou.

Výše podpory:

  • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč

Na co lze získat dotaci?

  • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace

Specifika a omezení:

  • projekt bude realizován v hospodářsky problémových regionech definovaných usnesením vlády ČR č. 344/2013 nebo č. 952/2013, ve smyslu usnesení vlády ČR č. 826/2015, které zároveň vykazují podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc před vyhlášením výzvy)
  • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce)
  • automaticky podávané žádosti nebudou z důvodu zachování rovného přístupu a omezené alokace výzev akceptovány; pokud žadatel zvolí typ podání „automatické“, bude takto podaná žádost bez dalšího hodnocení vyřazena

Jaký je termín pro předložení žádosti? 9. 12. 2016 do 28. 2. 2017