Kdo je oprávněný žadatel?

 • Žadatelem může být podnikatelský subjekt; malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 nebo podnikatelský subjekt, který nesplňuje definici malého a středního podniku a který zároveň splňuje podmínky uvedené zejména v bodě 4.1 Výzvy

Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 0,5 mil. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 200 mil. Kč

Jaký je podíl žadatele na dotaci?

 • Maximální míra podpory na jeden projekt u malých podniků je 75 % způsobilých výdajů.

Na co lze získat dotaci?

 • Rozšiřování (modernizace) stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu poskytovaný v pevném místě tak, aby dosáhly vlastností sítí NGA dle článku 2 bodu 138 Komise (EU) č. 651/2014, s cílem nabídnout a umožnit koncovému zákazníkovi vysokorychlostní přístup k internetu běžně dostupnou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s podmínkou, že do budoucna bude možné umožnit běžně dostupnou rychlost min. 100 Mbit/s pouhou výměnou aktivních prvků nebo jejich modernizací.
 • Zřizování nových sítí, které mají vlastnosti dle článku 2 bodu 138 Komise (EU) č. 651/2014, poskytovaných v pevném místě, umožňující běžně dostupnou rychlost alespoň 30 Mbit/s za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit běžně dostupnou rychlost min. 100 Mbit/s.

Jaké jsou způsobilé výdaje projektu?

 • Investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu.
 • Investiční náklady na aktivní prvky, integrované do sítě vysokorychlostního připojení k internetu.
 • Pořízení fyzické a síťové infrastruktury formou koupě.
 • Investiční náklady na stavební a inženýrské práce související s výstavbou síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu, nebo modernizací stávající širokopásmové infrastruktury do stavu vysokorychlostní infrastruktury přístupových sítí nové generace („sítě NGA“).

Jaký je termín předkládání žádostí?

 • 2. 2019 – 8. 7. 2019
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 12. 2021

Jak získat dotaci?

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha.
 • K žádosti připojit potřebné dokumenty, pokud jsou relevantní:
  • Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce;
  • Studii proveditelnosti dle doporučené osnovy;
  • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené ve studii proveditelnosti;
  • Vyplněný formulář finanční analýzy;
  • Prohlášení k žádosti o podporu;
  • V případě, že žadatel dokládá finanční zdraví prostřednictvím subjektu odlišného od žadatele, doloží požadované dokumenty dle přílohy výzvy