OP PPR, výzva č. 12 ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÝCH OBJEKTECH – REALIZACE PILOTNÍCH PROJEKTŮ PŘEMĚNY ENERGETICKY NÁROČNÝCH MĚSTSKÝCH BUDOV NA BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Hlavní město Praha – podíl EU 50 %, rozpočet hl. m. Prahy 40 %, vlastní podíl 10 %
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou (včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku tj. MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, DDM apod.):
  • příspěvkové organizace hl. m. Prahy – podíl EU 50 %, rozpočet hl. m. Prahy 40 %, vlastní podíl 10 %
  • ostatní organizace zřízené či založené hl. m. Prahou, podíl EU 50 %, rozpočet hl. m. Prahy 35 %, vlastní podíl 15 %
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací) – podíl EU 50 %, rozpočet hl. m. Prahy 40 %, vlastní podíl 10 %
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. – podíl EU 50 %, rozpočet hl. m. Prahy 35 %, vlastní podíl 15 %
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy – podíl EU 50 %, rozpočet hl. m. Prahy 40 %, vlastní podíl 10%

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt 1 mil. Kč s DPH
 • Maximální dotace na projekt 150 mil. Kč s DPH

Na co lze získat dotaci?

 • Projekty přeměny v inteligentní budovy
 • Příprava konceptu inteligentní budovy – vstupní analýza potřeb uživatelů budovy, projektová dokumentace
 • Modernizace HVAC
 • Využití izolační zeleně; Využití „zelených střech“
 • Zateplení obálky budov (fasády, střechy, podlahy, stropní konstrukce atd.) a výměna nebo renovace výplní stavebních otvorů (oken, dveří)
 • Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a další
 • Instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie (např. tepelná čerpadla, kotle na biomasu, solárně-termické kolektory, fotovoltaické panely na střechách a jiných pevných konstrukcích objektů)
 • Integrace inteligentních BMS (Building Management System) na bázi IT řešení
 • Instalace systémů aktivního stínění budov
 • Instalace systémů využití šedé a dešťové vody
 • Instalace bezpečnostních systémů, Instalace energeticky efektivního systému osvětlení
 • Stavební úpravy prostoru (space management)
 • Opatření aplikovaného výzkumu spojené s konceptem inteligentních budov (např. smart materiály)

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis
 • Zajistit VŠECHNY požadované přílohy:
  • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
  • Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
  • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
  • Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby, položkový rozpočet stavby
  • Studie proveditelnosti
  • Doklady k výkupu nemovitostí
  • Seznam objednávek – přímých nákupů

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 11. 2. 2016 – 28. 2. 2017