OP PPR, výzva č. 13 ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÝCH OBJEKTECH – ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ EFEKTIVITY V RÁMCI OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU MĚSTSKÉ VEŘEJNÉ DOPRAVY

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Hlavní město Praha – podíl EU 50 %, rozpočet hl. m. Prahy 40 %, vlastní podíl 10 %
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou (včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku tj. MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, DDM apod.):
  • příspěvkové organizace hl. m. Prahy – podíl EU 50 %, rozpočet hl. m. Prahy 40 %, vlastní podíl 10 %
  • ostatní organizace zřízené či založené hl. m. Prahou – podíl EU 50 %, rozpočet hl. m. Prahy 35 %, vlastní podíl 15 %
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. – podíl EU 50 %, rozpočet hl. m. Prahy 35 %, vlastní podíl 15 %
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy – podíl EU 50 %, rozpočet hl. m. Prahy 40 %, vlastní podíl 10%

Jaká je výše podpory?

 • ​Minimální dotace na projekt 500 tis. Kč s DPH
 • Maximální dotace na projekt 300 mil. Kč s DPH

Na co lze získat dotaci?

 • Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy:
  • zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel (využití superkapacitorů)

V rámci této aktivity jsou podporovány opatření směřující k využití rekuperované elektrické energie pro kolejová vozidla uvnitř vozidel, tak v měnírnách.

 • Výměna přívodních kolejnic v síti metra za energeticky méně náročné (např. hliníkové kolejnice)

V rámci této aktivity jsou podporovány akce v celé síti metra.

 • Renovace osvětlovacích soustav, instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívající obnovitelné zdroje energie, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v rámci objektů pro zajištění městské veřejné dopravy

V rámci této aktivity jsou podporovány opatření v síti městské hromadné dopravy a v objektech pro veřejnou dopravu, které stejně jako výše uvedený výčet směřující k úspoře primární energie a jsou součástí systémových opatření žadatele na dosažení energetických úspor v objektech a technických zařízeních pro veřejnou dopravu (např. modernizace eskalátorů a vzduchotechniky v síti metra na energeticky efektivní zařízení).

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis
 • Zajistit VŠECHNY požadované přílohy:
  • Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
  • Územní nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
  • Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
  • Projektová  dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby, položkový rozpočet stavby
  • Studie proveditelnosti
  • Doklady k výkupu nemovitostí
  • Seznam objednávek – přímých nákupů

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 1. 2. 2016 – 28. 2. 2017