OP VVV, avízo výzvy č. 02_16_022: PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I (parametry výzvy se mohou ještě změnit)

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka
 • Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt 200 tis. Kč s DPH
 • Maximální dotace na projekt 5 mil. Kč s DPH

Vzorec pro výpočet výše dotace: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2 200 Kč)

Na co lze získat dotaci?

Výzva má za cíl podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání. Pro podporu společného vzdělávání výzva umožňuje realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů nabízí vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemné učení škol a pedagogů a personální podporu škol.

 • Aktivity pro mateřské školy:
  • Personální podpora
   • Školní asistent
   • Školní speciální pedagog
   • Školní psycholog
   • Sociální pedagog
   • Chůva
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
   • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – individuální
   • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – týmový
   • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
   • Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv
   • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  • Usnadňování přechodu dětí z MŠ na ZŠ
   • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
   • Individualizace vzdělávání v MŠ
   • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 • Aktivity pro základní školy:
  • Personální podpora
   • Školní asistent
   • Školní speciální pedagog
   • Školní psycholog
   • Sociální pedagog
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
   • CLIL (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) ve výuce na ZŠ
   • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v různé časové dotaci (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring, Inkluze)
   • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
   • Tandemová výuka na ZŠ
   • Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv
   • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
   • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti inkluze
  • Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
   • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
   • Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ
   • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Spolupráce s rodiči žáků ZŠ
   • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Žadatelé – školy samostatně zřízené podle §16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, smí volit pouze následující aktivity dle druhu oprávněného žadatele:

 • Žadatel – speciální ZŠ:
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v různé časové dotaci
  • Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring)
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
 • Žadatel – speciální MŠ:
  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – individuální
  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – týmový
  • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
  • Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis
 • Školy si podle svých požadavků v aplikaci IS KP14+ vyberou aktivity, a tím si sestaví žádost o podporu

Jaký je termín podání žádosti o podporu?

 • bude upřesněno (po ukončení procesu neformálního vyjednávání se zástupci Evropské komise)

Místem realizace projektu je celé území ČR, včetně hlavního města Prahy.