OPZ, výzva č. 18: PROJEKTY VEŘEJNÉ SPRÁVY ZAMĚŘENÉ NA INOVACE V TEMATICKÝCH OBLASTECH OPZ

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Organizační složky státu – EU podíl 90,86 %, státní rozpočet 9,14 %, vlastní podíl 0 %
 • Příspěvkové organizace zřizované/řízené organizačními složkami státu – EU podíl 90,86 %, státní rozpočet 9,14 %, vlastní podíl 0 %
 • Kraje – EU podíl 90,86 %, státní rozpočet 4,14 %, vlastní podíl 5 %

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt 1 mil. Kč s DPH
 • Maximální dotace na projekt 50 mil. Kč s DPH

Na co lze získat dotaci?

 • Příprava a testování nových systémových řešení přetrvávajících problémů v oblasti veřejných služeb (zejm. oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy)
  • Změny v poskytování veřejných služeb, nové služby a produkty ve prospěch cílových skupin. Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např. analytické činnosti (hloubkové mapování problému, skupin uživatelů, stakeholderů, překážek, apod. ); participativní výzkum se zapojením pracovníků veřejných služeb – zejména činnosti realizované v místě plánovaného dopadu inovačního řešení s cílovými skupinami a ostatními zainteresovanými subjekty (stakeholdery); ověřování potřeb cílových skupin a způsobů jak potřeby naplnit s využitím metod jako je Design zaměřený na člověka (Human Centered Design); spolupráce s experty (např. z oblasti sociologie, kulturní antropologie, designu služeb) na výše uvedených činnostech
  • Systémové změny koncepce veřejných služeb, např. rozvoj mezisektorové spolupráce a propojování aktérů k účinnějšímu řešení problémů znevýhodněných skupin na hranici různých institucionálních sektorů (např. zdravotní x sociální oblast, sociální oblast x trestní justice aj.); zavádění nových forem sdílení informací a posilování vlivu uživatelů/občanů na nastavení a chod veřejných služeb
  • Nové formy financování pro řešení přetrvávajících sociálních/společenských problémů (Vytvoření a pilotní otestování nového nástroje): např. daňové mechanismy (nové rozdělení daní, daňové zvýhodnění), finanční soutěže o nejlepší řešení konkrétních sociálních problémů1, nové formy veřejného financování (sociálně odpovědné zadávání zakázek, sdílené veřejné a soukromé financování, financování v závislosti na dosaženém výsledku (social impact bonds apod.)), mikrofinanční nástroje na podporu inovačních řešení.
 • Přenos fungujících zahraničních inovací – metod, postupů – v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy
  • Ověření poptávky po novém řešení a možností přenosu
  • Činnosti spojené s přenosem a modifikací zahraničního řešení
  • Pilotní testování nového řešení a vyhodnocení jeho dopadu
 • Nastavení a vytváření podpůrných aktivit pro sociální inovace, např.:
  • podpora pobídek k (sociálním) inovacím ve veřejných službách – např. podpora zaměstnanců veřejných služeb jako „inovátorů zdola“ (zavedení a prosazování „inovačního přínosu“ zaměstnance jako nezbytné součásti celkového hodnocení zaměstnance; vyhodnocování a oceňování (nejlepších) nápadů/zavedených inovací; programy a aktivity pro rozvoj kreativity a inovačního potenciálu zaměstnanců, podpora dobrovolnické činnosti zaměstnanců veřejného sektoru mimo sektor / podpora dobrovolnictví ve veřejném sektoru, využívání externích expertů/týmů pro zjištění potenciálu a inovačních příležitostí v dané službě a jejich rozvoj
  • zajištění expertní podpory zájemcům o realizaci sociálně inovačních projektů ve fázi přípravy, realizace a vyhodnocení projektu formou poradenství, mentoringu, konzultací
  • zvyšování povědomí o úspěšných sociálních inovacích a zajištění podpory při jejich šíření

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis
 • Zajistit VŠECHNY požadované přílohy:
  • Popis inovačního záměru na formuláři
  • Letter of Intent (v případě zahraničního partnera)

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 16. 11. 2015 – 31. 12. 2019