OPZ, výzva č. 25: PROJEKTY ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU ZAMĚŘENÉ NA PODPORU EFEKTIVNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Organizační složky státu včetně justice – EU podíl 80,86 %, státní rozpočet 19,14 %, vlastní podíl 0 %
 • Státní příspěvkové organizace – EU podíl 80,86 %, státní rozpočet 19,14 %, vlastní podíl 0 %

Partneři:

 • Organizační složky státu
  • Ministerstva a jiné správní úřady státu
  • Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Kancelář prezidenta republiky
  • Úřad vlády České republiky
  • Kancelář veřejného ochránce práv
  • Akademie věd České republiky
  • Grantová agentura České republiky
  • Technologická agentura České republiky
  • a jiné orgány, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
 • Státní příspěvkové organizace
  • Příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu
 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Asociace a sdružení obcí a krajů
  • Asociace krajů ČR
  • Svaz měst a obcí ČR
  • Sdružení místních samospráv ČR
  • Národní síť Zdravých měst ČR
 • Veřejně výzkumné instituce
 • Vysoké školy

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt 1 mil. Kč s DPH
 • Maximální dotace na projekt 50 mil. Kč s DPH

Na co lze získat dotaci?

 • Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn. Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.:
  • rozvoj analytických, metodických, evaluačních dokumentů, studií proveditelnosti a dalších obdobných dokumentů
  • modelace procesů, standardizace
 • Zkvalitnění strategického řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici. Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.:
  • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů, strategie, koncepce, interní akty řízení
  • rozvoj stávajících a zavádění nových nástrojů strategického a projektového řízení
  • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe)
  • procesní a finanční audity, nepokryté národními aktivitami
 • Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace (RIA, RIA ex post), včetně zhodnocení korupčních rizik (CIA). Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.:
  • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů, studie proveditelnosti
  • zavádění nových a rozvoj stávajících nástrojů snižování administrativní a regulační zátěže (webové aplikace, sdílené platformy, databáze aj.)
  • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe)
 • Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy. Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.:
  • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů, interní akty řízení
  • rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace uvnitř VS i směrem k občanům (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, propagační materiály, open data aj.)
  • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe)
 • Optimalizace výkonu veřejné správy v území. Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.:
  • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů
  • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe)
  • procesní, personální a finanční audity, nepokryté národními aktivitami
 • Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního poradenství směrem k občanům i procesní standardizace justice, podpora využívání alternativních forem řešení sporů, alternativních trestů a procesů podmíněného propuštění, další opatření vedoucí ke kvalitnímu a efektivnímu fungování právního státu. Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.:
  • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů, studie proveditelnosti, interní akty řízení
  • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe), poradenství
  • komunikační nástroje (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, propagační materiály aj.)
 • Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu. Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.:
  • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů, studie proveditelnosti, interní akty řízení
  • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe)
  • certifikace
  • procesní, finanční a personální audity, nepokryté národními aktivitami
  • komunikační nástroje (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, propagační materiály aj.)
 • Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.
 • Za tímto účelem bude podpořeno zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti, jako je např.:
  • odpovědné zadávání veřejných zakázek (aplikace základních zásad zadávacího řízení, stanovení požadavků na kvalifikaci dodavatelů, stanovení hodnotících kritérií) a proces vedení zadávacího řízení
  • naplnění standardů kybernetické bezpečnosti (včetně využívání zkušeností ze zahraničí)
  • pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu
  • rozvoj soft skills dle oboru působnosti pracovníka (řešení konfliktů a vyjednávání, prezentační dovednosti, manažerské dovednosti, řešení problémů, osobní efektivita, asertivita, komunikace s veřejností)
  • územní plánování
  • environmentální management
  • zvládnutí krizového řízení a součinnost složek IZS
  • rekodifikace vybraných oblastí práva, finanční řízení, využívání alternativních forem řešení sporů apod.

Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.: vzdělávání – kurzy, semináře,  stáže (sdílení dobré praxe), nácvik dovedností.

 • Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě. Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.:
  • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů, interní akty řízení
  • rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů řízení lidských zdrojů (motivační parametry, teambuildingové prvky, mentoring, samovzdělávání, sociometrické šetření aj.)
  • vzdělávání – kurzy, semináře, coaching, stáže (sdílení dobré praxe)
  • personální a procesní audity, nepokryté národními aktivitami
 • Profesionalizace státní služby. Za tímto účelem budou moci být využity nástroje jako např.:
  • rozvoj analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných dokumentů v oblasti státní služby
  • vzdělávání – kurzy, semináře, stáže (sdílení dobré praxe)
  • jednotné testovací prostředí
  • pilotní ověření
  • komunikační nástroje (informační kampaně, webové portály, mobilní aplikace, propagační materiály, open data aj.)
  • procesní, finanční a personální audity, nepokryté národními aktivitami

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis
 • Zajistit VŠECHNY požadované přílohy:
  • Potvrzení o konzultaci projektového záměru

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 16. 9. 2015 – 31. 12. 2019