OPZ, výzva č. 47: VÝZVA PRO MAS NA PODPORU STRATEGIÍ KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Místní akční skupina (MAS)
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované obcemi
 • Organizace zřizované kraji
 • Příspěvkové organizace
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní korporace
 • OSVČ
 • Poradenské a vzdělávací instituce
 • Poskytovatelé sociálních služeb
 • Profesní a podnikatelská sdružení
 • Sociální partneři
 • Školy a školská zařízení

Jaká je výše podpory?

 • Minimální dotace na projekt 400 tis. Kč s DPH
 • Maximální dotace na projekt 10 mil. Kč s DPH

Na co lze získat dotaci?

Ve výzvě ŘO pro MAS jsou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.

Pro větší přehlednost jsou podporované aktivity rozděleny do pěti oblastí (viz níže). Jednotlivé aktivity lze při realizaci projektů mezi sebou navzájem kombinovat. Kombinace aktivit má především umožnit naplňování opatření stanovených ve schválených strategiích komunitně vedeného místního rozvoje.

Podporované aktivity:

 • 1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování
  • 1.1 Sociální služby
  • 1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování
 • 2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
  • 2.1 Komunitní sociální práce
  • 2.2 Komunitní centra
 • 3. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti
  • 3.1 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
  • 3.2 Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
  • 3.3 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
  • 3.4 Podpora prostupného zaměstnávání
 • 4. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
  • 4.1 Integrační sociální podnik
  • 4.2 Environmentální sociální podnik
 • 5. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni
  • 5.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
  • 5.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
  • 5.3 Příměstské tábory
  • 5.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
 • 5.5 Dětské skupiny
 • 5.6 Vzdělávání pečujících osob

Jak získat dotaci?

 • Podání elektronicky přes IS KP14+
 • Nutnost mít elektronický podpis

Jaký je termín podání žádosti o podporu? 29. 4. 2016 – 31. 12. 2021